ץבשתה

ובור ,ססובמש ץבשת תוארלו םיצבשתה דומעל ףדפדל ,דחא םוי ןותיעה תא חותפל תמלח דימתש ןוכנ
הכחמ תורדגה םישימחמ הלעמל לש ץבשת .!תאז תושעל לגוסמ התא ןאכ ?ותריציו ןיקלוט לע ולוככ
.ןאכ ךל

ומצע ץבשתה תא ללוכה ,םידומע ינש לעב ,טושפ 96 דרוו ץבוק) ץבשתה ץבוק תא דירוהל מ"ע ןאכ ץחל
!אלמלו סיפדהל לכות ץבוקה תא תדרוהש רחאל ,(תורדגהה תאו

.(אלמ אוהשכ ץבשתה תא ללוכה 96 דרוו ץבוק) ןורתפה ץבוק תא דירוהל ידכ ןאכ ץחל

חזרה לתפריט החידונים