O

 

† - מילה פואטית או ארכאית. (למשל: †él "כוכב" כאשר elen היא המילה ה'עדכנית' לכוכב) או פירוש ארכאי או פואטי למילה. * - צורה שלא אומתה בכתבים. ** - צורה שגויה. # - מילה שאומתה רק בתור חלק או הטיה ממילה או צורה אחרת. רשימת מקורות שמופיעים בהערות: LotR- שר הטבעות. Silm - הסילמריליון. MC - המפלצות והמבקרים (לא תורגם לעברית). MR - טבעתו של מורגות (לא תורגם לעברית). LR- הדרך האבודה (לא תורגם לעברית). Etym - האטימולוגיות. FS - שירה של פיריאל. RGEO - הדרך הלאה נמתחה (לא תורגם לעברית). WJ - מלחמת אבני היקר (לא תורגם לעברית). PM - עמי הארץ התיכונה (לא תורגם לעברית). Letters - המכתבים של ג'.ר.ר טולקין. LT1 - ספר הסיפורים האבודים 1 (לא תורגם לעברית). 2LT - ספר הסיפורים האבודים 2 (לא תורגם לעברית). Nam - נאמארייה (מתוך שר הטבעות). Arct - משפט 'ארקטי' מתוך סיפורי אבא חג המולד. - GL - לקסיקון גנומי. QL - לקסיקון קווניה. VT - ויניאר טנגוואר.
ש"ע - שם עצם. ש"פ - שם פועל.

כאשר במילת הקווניה מופיע S אשר מקורה נבע מ Þ (th כמו ב thing) יש לאיית אותה עם האות súlë במקום עם האות silmë בטנגוואר. למרות שטולקין עצמו שכח או התעלם מכך, בכל המילים אשר יש לעשות כן מופיע הסימן (Þ).

 

תחילית.

יחד, ביחד

o-

מנקודת המבט של אדם, חפץ או מקום נעזב. -WJ:366 cf. 361

הרחק

oa, oar

ילד ים: oar. (ב  LT1:263 ëaris, ëarwen).

בת ים

oaris, oarwen

צורת רבים: ohloni. מונח זה משמש גם לתאר צרור תנועות כגון mb. VT39:9

דיפטונג, דו-תנועה

ohlon

-OKTÂ, KOT

מלחמה

ohta

#mehtar  משוחזר מ Telumehtar  "לוחם השמיים". ב LT1:268 מופיע גם mordo "לוחם, גיבור". אבל בקווניה מפותחת mordo פירושו "אלמוניות, צל, כתם". -KYAR (ר' KAR), UT:458, LotR:1146, MAK, TEL.

לוחם

ohtatyaro, Ohtar, mehtar

תחילית: oio-. "לובן-עד": Oiolossë (כינוי לטאניקווטיל); "קיץ-עד": Oiolairë, "נצחי": oia; "[עידן?] נצחי" (כתב היד בלתי-קריא): oirë, oialë; "לַנֶצַח": oialë (שם עצם המשמש כתואר הפועל), tennoio.

נֶצַח

oi

מבודד מ oiencarmë "בריאה תמידית" - אבל ייתכן שזה בעצם oi-en-carmë "נוצר-מחדש-לנצח". -MR:329

תמידי

oien #

UT:317

תקופה אין-סופית

oio

-UT:317

עידן, תקופה אינסופית

oio

OY

נצחי

oira

, ר' גם עלה-Letters:282

עלווה

olassië

LT1:258

מרפק

ólemë

מצוק הפונה לים. הצורה האלטרנטיבית oldó היא כנראה קווניה ארכאית. LT1:252

צוק

ollo

-LT1:252

מצוק, מתלול

ollo, oldó

חלומי: olosta, olórëa. LOS, LT1:259, LotR:488 cf. Letters:308, UT:396

חלום

olor, olórë, lor

שמו בואלינור, מהשורש "חלום", לא תרגום מילולי ל"גאנדאלף" שפירושו "בן הלילית בעל המטה", שם שהוענק לו ע"י אנשים שלא ידעו כי הוא מיא LotR:391, UT:396 cf. 391

גאנדאלף                                

Olórin

ברבים olvar, מתורגם רק כ-"דברים גדלים עם שורשים בקרקע" ; צמחים ארוכים uilë (בעיקר עשבים - ëaruilë) Silm:415, UY

צמח

olva

מתורגם גם כ"תנועה" (דקדוק). OM, WJ:391, VT39:16

קול, צליל

óma

מתייחס לתנודה של מיתרי הקול. -VT39:16

קול

óma

"תנועה קובעת" sundóma, " הארכה קולית" ómataina (עיין ערך)  "סימן תנועה" - #ómatehta

תנועה (דקדוק)

óman

כשמוסיפים לתנועה האחרונה של צורת הבסיס תנועה זהה לה. -WJ:417

הארכה קולית

ómataina

מונח המתייחד לתנועות המתפקדות כפונמות (יחידות משמעות) עצמאיות ע"פ התיאוריה הבלשנית של פיאנור.

תנועה (דקדוק)

óma-tengwë #

משוחזר מצורת הרבים - ómëar

תנועה (דקדוק)

ómëa #

נקודת המפגש בין דרכיהם של שני אנשים או שתי קבוצות.

פגישה

omentië

שיר סלע Ondolindë- (גונדולין) 

אבן

ondo

מילולית: "שיר האבן". Silm:149, 415; LT1:254

גונדולין

Ondolindë

ONO. VT39:10

יצור, ברייה

onna

רבים ónoni, באופן מפתיע אין שימוש בצורת-הזוגי. משמש גם כתואר וגם כשם עצם. -WJ:367

תאוֹם

onóna

-NOT. Nam

למנות

onot-

 משוחזר מ: Yénonótië "חשבון השנים".  -NOT, MR:48-51

חשבון

onótimë #

תוארו הבלתי מתורגם של קוונאר (Quennar), מומחה לכרונולוגיה.

סופר, מונה

Onótimo

בצורת עבר: ónë, ontanë.  ONO

ליצור

onta

יחיד זכר ontaro, יחיד נקבה ontarë, רבים. ONO

הורים

ontani

אם, הורה ממין נקבה. VT43:32

אמא

ontaril

- כפר/בית מוקפים חומה.

עיר, עיירה

opelë

בית מוקף חומה.

בית

opelë

 

על, מעל

or

"רוח האדם",  מפורש בשרה"ט כ: "אופי, ורוח פנימית".

נשמה, רוח

órë

LotR:1157

רצון פנימי, תאוות הלב

órë

מודעות פנימית, לב כמקור הרגש.

נפש

órë

נפש. הערה: קיים הומונים שמשמעותו "עולה".

לב

órë

קיים הומופון במשמעות: לב, שכל. -ORO, Nam/RGEO:67

עליה

órë

שחר, זריחה, מזרח. התואר המקביל: órëa (LT1:264) אלה כנראה אינן מילים תקינות בקווניה המאוחרת; ראו שחר.

מזרח

órë

חומר פיזי. hroa מתפרש גם כ"גוף".

חומר

orma, hroa

משמש גם ל "גוף".-MR:218, 216

חומר

orma, hroa

KHOR, LT2:347, GOR

התפרצות

ormë

בקווניה המאוחרת פירוש המילה הוא "זעם, אלימות". LT1:256

שיא, פסגה

ormë

המילה מפורשת ב-LT1:256 כ"רכס,פסגה ", אבל בקווניה בוגרת ormë משמעותו "פזיזות, מהירות,אלימות". WIG/LT1:273

רכס

ormë

חיפזון, אלימות. -GOR, KHOR

זעם

ormë

חפוז, מהיר: orna, tyelca. GOR, KHOR, PM:353

חפזון, עברת זעם

ormë

חיפזון, זעם.  GOR, KHOR

אלימות

ormë

ÓR-NI- (see ORO)

עץ בודד

ornë

עץ גבוה ומבוּדד.

עץ

ornë

 

גבעה

oro

משוחזר מהצרוף  oromardi - אולמות רמים.

גבוה, רם

oro-

צורת הרבים: oronti. פסגת הר: aicassë; ראש הר: orto. מעבר הרים: falqua. שוכן בהרים (ש"ת):   orofarnë. ÓROT/WJ:403, AYAK, LT2:341, LotR:505 cf. Letters:224

הר

oron

שפת האורקים, כנראה גם תואר כללי  "של אורקים" -LR:178

אורקית

Orquin

צורת עבר: ortanë. ORO, Nam, RGEO:67, LT2:335

להרים

orta

מופיע ב LT2:336, אבל פרוש זה נזנח כנראה -  osto משמעותו "עיר" בקווניה בוגרת.

צריף

os(t)

VT39:26

תקשורת מחשבתית (טלפתיה)

ósanwë

- אחות בנפש (ללא קשר דם). THEL, WÔ

אחות

osellë (Þ)

אחות בשבועה.  THEL

שותף

osellë (Þ)

חומה עם תעלת מגן. "עיר עם חומות ומגדלים" tirios. LT2:336, LT1:258

חומה

ossa

זהו גם שמו של המאיא האחראי לסערות בים. GOS, Silm:33, 34

אימה, פחד

ossë

LT2:336

אחוזה

osta

משוחזר מ- Orrostar - "ארצות המזרח" (איזור בנומנור). מילה זו אינה יכולה להיות תקנית בקווניה מאוחרת, ראו שער.

מזרח

Ostar

עיירה

עיר, עיירה

ostar

OS

עיר, עיר בצורה

osto

פרוש מילה זו ב LT1:264 הוא " שערי השמש" ו Ostor- "מזרח" נגזרת ממנה, אך בקווניה מתקדמת פירוש המילה osto   הוא עיר.  AD, LotR:1157, LT1:264

שער                                     

osto

אח בשבועה. -TOR

שותף

otorno

אח בשבועה. -TOR

שותף

otorno

OT

שבע (7)

otso

מסמן שבוע בעל שבעה ימים כמו שלנו; otso = שבע\ה. GL:62

שבוע

otsola