L

 

† - מילה פואטית או ארכאית. (למשל: †él "כוכב" כאשר elen היא המילה ה'עדכנית' לכוכב) או פירוש ארכאי או פואטי למילה. * - צורה שלא אומתה בכתבים. ** - צורה שגויה. # - מילה שאומתה רק בתור חלק או הטיה ממילה או צורה אחרת. רשימת מקורות שמופיעים בהערות: LotR- שר הטבעות. Silm - הסילמריליון. MC - המפלצות והמבקרים (לא תורגם לעברית). MR - טבעתו של מורגות (לא תורגם לעברית). LR- הדרך האבודה (לא תורגם לעברית). Etym - האטימולוגיות. FS - שירה של פיריאל. RGEO - הדרך הלאה נמתחה (לא תורגם לעברית). WJ - מלחמת אבני היקר (לא תורגם לעברית). PM - עמי הארץ התיכונה (לא תורגם לעברית). Letters - המכתבים של ג'.ר.ר טולקין. LT1 - ספר הסיפורים האבודים 1 (לא תורגם לעברית). 2LT - ספר הסיפורים האבודים 2 (לא תורגם לעברית). Nam - נאמארייה (מתוך שר הטבעות). Arct - משפט 'ארקטי' מתוך סיפורי אבא חג המולד. - GL - לקסיקון גנומי. QL - לקסיקון קווניה. VT - ויניאר טנגוואר.
ש"ע - שם עצם. ש"פ - שם פועל.

כאשר במילת הקווניה מופיע S אשר מקורה נבע מ Þ (th כמו ב thing) יש לאיית אותה עם האות súlë במקום עם האות silmë בטנגוואר. למרות שטולקין עצמו שכח או התעלם מכך, בכל המילים אשר יש לעשות כן מופיע הסימן (Þ).

 

סיומת מקוצרת בציווי: !hecal - הסתלק! WJ:364

אתֶם

-l

משמש לשלילת עובדות, או מה שמוצג כעובדות. היא נגזרת מהשורש שמביע התנגדות או איסור לבצע דבר מה.  LA, WJ:371-370

לא

כך ב- Letters:282, אבל בחומר מוקדם יותר ירוק= laiqua, ואילו laica מציין "חד, דוקר". בהרכבות יש שימוש בצורה המקוצרת lai-, למשל Laiquendi - בני הלילית הירוקים. VERDIGRIS = lairus

ירוק

laica

LAIK

תפיסה, חדות תפיסה

laicë

ייתכן שזו טעות מ- laica.-LAIK

חד, חריף

laicë

יתכן שזוהי טעות בקריאה של laica, ואז laicë פרושו חדוּת. LAIK

חד

laicë

יתכן שזוהי טעות בקריאה של laica, ואז laicë פרושו חדוּת. LAIK

חד

laicë

 

חדות (של תפיסה)

laicë

LAIK, Silm:434, AYAK, MR:323

חד, מפלח

laicë, maica

-LT1:267

לגולאס

Laiqualassë

בלוח של אימלאדריס, lairë היתה תקופה של 72 יום, אך המילה שימשה גם במובן הכללי. קיץ נצחי: oiolairë. lairelossë - "שלג של קיץ", עצים ירוקי עד שהובאו לנומנור בידי האלדאר.

קיץ

lairë

בצורה המוקדמת של ה"קניה", אך מאוחר יותר מקבלת משמעויות אחרות ("קיץ" ו"שיר"), כך שהיא מוטלת בספק. LT1:267

אחו

lairë

קיים הומופון במשמעות "קיץ". LT1:258

שיר, פואמה

lairë

דוק ירוק, כעין חלודה ירוקה. VT41:10

ירוקת

lairus (lairust-)

-LotR:989 cf Letters:308, UT:436

לשבח, לברך

laita-

מבודד מ Erulaitalë "שבח ארו"

שבח, ברכה

laitalë

LT1:267, Silm:406/429

חיים חדשים, נעורים

laito, laisi

חיים חדשים, נעורים. LT1:267

כוח, מרץ

laito/laisi

מרץ, חיים חדשים. מלא נעורים: nessima; NETH, LR:25, GL:37, LT1:267

נעורים

laito/laisi, nessë, nésë

LIB

מישחה

laivë

-SLIW

חולה

laiwa

קיים הומונים שמשמעותו "להכחיש". בעבר: *landë

לצחוק

lala

קיים הומופון במשמעות "לצחוק", אך צורות העבר נבדלות. LA

להכחיש

lala-

בהחלט לא, להפך; משמש גם לשאלת שאלות ספקניות.

לא

lala, lau, laumë

LAM

צלצול, הד

láma

צליל מהדהד. lámatyávë- טעם צלילי. תכונה שעל פיה קבעו בני הלילית את שם הבחירה שלהם. LAM, MR:215, 216

קול, צליל

láma

צליל מצטלצל - כך באטימ', אך ראו צליל. "מהדהד": lámina. -LAM

הד

láma

צורת רבים: lamni, lamani. משמשת לתיאור יונקים בעלי 4 רגליים.

חיה, בעל חיים

laman

איבר בפה.

לשון

lamba

שפה. בלשן: #lambengolmo (משוחזר מצורת הרבים - lambengolmor)

לשון

lambë

משוחזר מצורת הרבים: lambetengwi. מילולית: סימן-לשון

עיצור

lambetengwë #

LAM

קול, צליל

lamma

LAM

להשמיע

lamya-

-LAN , LT1:254

ערב, חוטי הרוחב

lanat

-LAK, LANK

גרון

lanco

 

רחב

landa

גם "חרב רחבה". LAG

חרטום של ספינה

lango

חרב רחבה. גם במשמעות "חרטום של ספינה".

מהיר

lango

LAN

בד, ממחטה

lannë

-LAN

מטפחת

lannë

רבים הווה:  lantar, רבים עבר: lantaner ובינוני  #lantala ידועים. -DAT/DANT/MC:222, Nam, SD:246, LT1:254, Silm:102/414, TALÁT

לִפול

lanta-

המילה הראשונה מופיעה בביטוי lasselanta - "נפילת-העלים, סתיו", והשנייה בוּדדה מ- Noldolantë - "מפלת הנולדור". מדוגמאות אלו ניתן לראות ש- lanta היא נפילה פיזית, בעוד lantë היא נפילה מוסרית. ייתכן שהמילה השנייה יכולה לשמש גם למפלה צבאית, כמו ב"מפלת גונדולין". "זו אשר נפלה" (=נומנור): Atalantë. -DAT/DANT/MC:222, Nam, SD:246, LT1:254, Silm:102/414, TALÁT

נפילה

lanta, lantë #

-LAN, LT1:254

נול

lanwa, windelë

הטווָה-תמיד: Vairë (שם של ואליֵה). LAN, VT39:10

לטוות, לארוג

lanya-

-GL:52

ארנבת

lapattë

צורת חזרה  - ללקק שוב ושוב.

ללקק, ללגום

lapsa

כ-4.8 ק"מ. במקור "עצירה" (בצעדות ארוכות היו עושים הפסקה קצרה כל פרסה). -UT:285

פרסה (מידת מרחק)

lár

ראה גם "פרסה". -UT:285

הפסקה

lár

-LAS2

להקשיב

lár-, lasta-

-DAL

שטוח

lára

LAK

מהיר

larca, alarca

רבים: lassi. בעל עלים מרובים: lillassëa (ר: lillassië). בצורת עלה: lassecanta. אפור-עלים: lassemista (סוג של צבע). -LAS1, Nam, VT39:9, LT1:254, MC:222, 223, Letters:282, LT1:258, KAT, LotR:505 cf. Letters:224

עלה

lassë

מילולית: נפילת עלים.  ראה גם "עלה"

שלכת, סתיו

lasselanta

נפילת עלים

סתיו

lasselanta

סוג של צבע.  ראה גם "עלה"

אפור-עלים

lassemista

-LAS2

שומע, קשוב (ש"ת)

lasta

VT39:23, LAT, VT39:23/VT41:5

פתיחות

látië

VT39:23, LAT, VT39:23/VT41:5

חופשי, מאורר, פתוח (אוויר)

latin, latina

מתייחס לארץ (חופשייה מ-).

חופשי

latin, latina

על אדמה. LAT

חופשי, פתוח

latin, latina

LATH

רצועה, סרט

latta

בור. קיים הומונים שמשמעותו "רצועה". DAT

חור

latta

קיים הומופון במשמעות "רצועה"

בור (באדמה)

latta

עשוי מבדיל: latucenda-LT1:268

בדיל

latúcen

-LAW

חמים

Lauca

צבע, בעיקר אור זהוב כמו של השמש. לא מתייחס לצבע המתכת בפועל. זהו צבעו של העץ הזהוב Laurelin. זהוב laurëa, רבים: laurië, מתועדת גם הצורה laurina (LT1:258)

זהב

laurë

בהמשך טולקין שינה את שמו של גלורונד לגלאורונג, וייתכן שיש לשנות את השמות בקווניה בהתאם ל: *Laurungo, *Ungolaurë

גלורונד

Laurundo, Undolaurë

לא לאפשר להמשיך nuhta-  -DAB, WJ:413

לאפשר, להרשות

lav-

לא לאפשר להמשיך nuhta-  -DAB, WJ:413

לאפשר, להרשות

lav-

להסכים, להרשות. -DAB

להיענות

lav-

גוף ראשון, הווה. צורת עבר: lávë

ללקק, ללגום

lavin

בפנייה רשמית. ייתכן שזו צורת המושא של elyë  - "את/ה" (thou). ניתן להוסיף סיומות, כמו len  - "לך/ בשבילך".

אותך

le

lehta tengwi - יסודות חופשיים, המונח הדיקדוקי ל"תנועה". VT41:5, 6, LT2:250, VT39:17

משוחרר, חופשי

lehta

LEK

לרפות, לרופף

lehta-

"יסוד חופשי" - המונח הדקדוקי.

תנועה (דקדוק)

lehta tengwë #

מילולית "יסוד חופשי". משוחזר מצורת הרבים: lehta tengwi. VT41:5, 6, LT2:250, VT39:17

תנועה (דקדוק)

lehta tengwë #

בעבר  lendë. -WJ:363

להתקדם, להמשיך

lelya-

עבר: lendë. WJ:363

לטייל

lelya-

צורת העבר זהה: lendë. להמשיך, לטייל.

ללכת

lelya-, linna

משורש שפירושו "חמש", בגלל שבשבוע הואליאני היו חמישה ימים. LEP

שבוע

lemnar

-LEP/GL:53

חמש, 5

lempë

LT2:341

איטי

lenca

עזב. צורת העבר של lelya-/linna- "ללכת".

הלך

lendë

ברשותו של... (כולל יחסת שייכות). ELED

רשות

lenémë

LT1:341

למתוח

lenu-

 ארוך, דק

ישר

lenwa

דק וארוך

דק, רזה

lenwa

דק, ארוך וצר LT2:344, 341, LotR:989

ארוך

lenwa

lómë- צללי הלילה; halda- מוצלל, מוסתר; fuinë, ungo, lumbulë - צל כבד; Huinë- "הצל", מילה המקושרת לבואו של סאורון לנומנור. -DAY, LT1:255, Nam/RGEO:67, PHUY, UÑG, SKAL

צל

lëo, laimë, lómin

"בעל אצבעות" : #lepta  (בוּדד מ-raccalepta- "בעל הטפרים") clawfingered). -LEP, SD:68, 72

אצבע

lepsë

 -VT41:5, 6

לשחרר, להניח

lerya

VT41:5, 6, LT2:250, VT39:17

לשחרר

lerya-- , fainu-

מבודד מ- Lestanórë, ראה גם "דוריאת". מילה בסנדרין מאותו השורש היא Lest - כמו ב Lest Melian (מחגורת מליאן) [WJ:228]. הערה: lesta פירושה גם "מידה". WJ:369, Silm:390

חגורה, מחגורת

lesta

(מוזכר רק בהקשר ללסטאנן lestanen "במידה". הערה: lesta פירושו "מחגורת".  -FS

מידה

lesta #

משוחזר מיחסת הקניין: Lestanórëo. WJ:369

דוריאת

Lestanórë #

LotR:1149

נחש

leuca

leuca משמעותו גם "נחש", וייתכן שהוא תוצאה של טעות בקריאת כתב היד. יש להעדיף את הצורה השנייה. -LEK

לרופף, לשחרר

leuca-, lehta-

SLIG

קור עכביש

lia

גם: קור-עכביש. הפועל lia- משמעותו "לשזור". -SLIG

פתיל

lia

הערה: lia  פירושו גם "חוט, קור-עכביש". -LT1:271

לשזור

lia-

-LT1:271

גפן, צמח מטפס

liantassë

SLIG

עכביש

liantë

אבל באטימ' הפירוש הוא "עכביש". LT1:271

קנוקנת, שלוחה, זרוע

liantë

-MC:223, GL:60

שעווה

líco, neitë

-MC:223

נר

lícuma

שארי-בשר. -LI, VT39:6, LT1:250/LT2:338, WJ:361 cf. 360

עם, אנשים

lië, nossë

LILT

לרקוד

lilta-

טיפה קטנה: liptë. LIB, LT1:258

טיפה

limba

תחילית lin- (מרובה השנים - linyenwa) בהטמעות תהפוך ל lil- לפני "l", כמו ב"lillassëa" - "בעל עלים רבים"; יש להניח תהליך דומה לפני "מ", "ר" ו"ס" שיתן את הצורות  *lim-, *lir-, *lis-. -LT2:342, LI, Plotz letter

הרבה

limbë

המשקה של הוואלאר, של הפיות.

יין

limpë

כך בשורש LIP. ב- LT1:258מתורגם כ"משקה הפיות".

משקה האלים

limpë

 -ROM, LotR:488 cf. Letters:308

צליל, לחן

lin

מוזיקלי, ערב לאוזן: lindelëa. LT1:258, cf. LotR:488 and Letters:308

מנגינה

lin (lind-)

מבודד מ- Ainulindalë - מנגינת האיינור. Silm:378, LIN

מנגינה

lindalë #

LIN2 

מנגינה, שיר

lindë

ראו מנגינה, שיר.

שיר

lindë

 

לחן, נעימה

lindë

מילולית "צרור מזמר". יתכן שצריך להפוך ל-*Lindelohtë  לאור החלטה של טולקין שכל kt הופך ל- ht. -LT1:258

לבורנום (סוג צמח)

Lindeloktë

כינויים של הנאנדור בפי עצמם. -WJ:385

בני הלילית החוזרים

Lindi

ציפור שיר. Lindar- "המזמרים", אחד משמות הטלרי; Lindeloktë, Lindelohtë - קבוצת זמרים;

זָמָּר

lindo

SLIG

קורי עכביש

línë

-LING

להתלות, להדלדל

linga-

ייתכן שזו מילה כללית, כניגוד ל- hala.

דג

lingwë

דרקון דג, נחש הים.

דרקון

lingwilókë

LT1:262

מים

linquë

מחליף את liquin ב LT1:262. LINKWI

רטוב

linquë

משוחזר מצורת הרבים lintë.

מהיר

linta #

רב שנים.

ישן, עתיק

linyenwa

LIB

סבון

lipsa

-LIB2

מישחה, מזור

lipsa

טיפה קטנה: liptë . LT1:258

לטפטף

lipte-

"שקיפות": המילה vírin  מוגדרת כ-"חומר זכוכיתי קסום ובוהק ששימש ביצירת הירח. המילה משמשת לתיאור עצמים ששקיפותם גדולה וטהורה". LT1:262, LT2:339

שקוף

liquis

צורת הרבים- lírer. lirilla- שירה ארוכה, אפית. GLIR, LIN2, LT1:258

שיר, שירה

lírë, lindë

שירה, שיר ארוך. -LT1:258

שיר

lirilla

גוף ראשון הווה. LIR1

לזמר

lirin

גוף ראשון, הווה. GLIR

לשיר

lirin

-GLIR

שיר, פואמה

lirit

 מילולית - "ציפור שרה". -MR:238/252, LIN2

עפרוני

lirulin

בLT1:262 מובא כ nektë (נכתב כ *nehtë בקווניה נוסח שרה"ט). LIS, LT1:262/GL:60

דבש

lis(liss-)

-LT2:335

קנה סוף

liscë

Nam, RGEO:66

מתוק

lissë

LIT

חול

litsë

אני והם

אנחנו

-lmë, elmë

מילולית: גדילה

שנה

loa

. -LT:258

לנבוט

lohta

להצמיח עלים או פרחים.  ראה גם "עלה"

ללבלב

lohta

גוויה.

מת

loico

MC:223

נר-המת

loicolícuma

דרקון "כך קראו האלדאר לתולעים הגדולות של מלקור". LT2:340. - LOK

נחש, דרקון

lókë

 

דרקון

lókë

LT1:255 מביא את "אני מתחבא" כתרגום ל lomir. צורה זו תהפוך בקווניה נוסח שרה"ט ל*lomin;

להחביא

lom- #

- לילה, בין-ערביים, אפלולית, חשכה.

דמדומים

lómë

לילה, דימדומים, חושך

קַדְרות

lómë

לילה, דמדומים, קדרות. Letters:308

חושך, אפילה

lómë

[לילה, שעת ליל, (צללי הלילה), ב LT1:255 מבואר כ"אפלולית, חשכה"). בשימוש ואלינורי, המילנ "אינה מכילה הקשרים לרשע; זוהי מילה של שלום ושלווה ללא אסוציאציות של פחד..." ל"לילה" במובן האפל, mórë נראית כמועמדת הטובה ביותר. עם זאת lómë בסופו של עניין פיתח קונוטציות אפלות יותר בקרב הגולים, כי כאשר קראו auta i lómë "הלילה חולף" לפני הנירנאת' ארנואדיאד, הנולדור השתמשו במילה זו בצורה מטאפורית לציון ממשל מורגות'. DO3, SD:306, Silm:229 

לילה

lómë, ló

צורת רבים lómelindi מתועדת; DO3, Silm:64 ,

זמיר

lómelindë

WJ:145

דור-לומין

Lóminórë

DO3

אפל

lóna

LONO, RGEO:70

אי

lóna

-NDOR/NÔ/Silm:430/ WJ:413, LONO, Silm:414, 313, 430

יבשה מרוחקת, אי

lóna

הפרוש המדויק הוא "כניסה לנמל" אבל משמש במשמעות נמל במילה  Alqualondë, "נמל הברבורים" UT:417)

נמל, מעגן

londë

מתורגם גם כנתיב (בים), נמל מבטחים.

כניסה (לנמל)

londë

-TEÑ, LOD, TE3/RGEO:67, LT1:264

נתיב בים, כניסה לנמל

londë, tië

lórë -תנומה; lorda - מנומנם.

לנמנם

lor-

LT1:259

מנומנם

lorda

-LOS

ישן, נם

lorna

"צח כשלג"

לבן

lossë

צורות ארכאיות: olos, olossë. GOLÓS

שלג

lossë

ראה "פריחה".

קבוצת פרחים

lossë

- פרח גדול ויחיד. לעיתים קרובות הופך ל- -lot במילים מולחמות. מהמילה  ambalotsë - "פרח עולה" - ניתן לבודד את #lotsë; זו עשויה להיות המילה הכללית לפרח. "פרח המערב" (תבנית קישוטית בצורת פרח):Númellóte. השוו גם: indil - "חבצלת, או פרח גדול ויחיד אחר". "להצמיח עלים ופרחים" (ללבלב): *lohta- (תוקן מהצורה המקורית lokta מפני שטולקין החליט מאוחר יותר ש- kt יהפוך בקווניה ל- ht). -LOT(H), LT1:259, WJ:318, UT:227, 458, WJ:399, LT:258

פֶרח

lótë

LotR:1144

מאי

Lótessë

LOKH

שיער

loxë

זמן כלשהו, מועד

זמן

תאריך מסוים, הזדמנות מיוחדת. -LU

מועד

LUK

כישוף

lúcë

LUK

לכשף

luhta-

או, סביר פחות, Nénar; לא ידוע לבטח מי מהשניים הוא אוראנוס ומי נפטון. -Basic Quenya:24, cf. Silm:55

אוראנוס

Luinil

-WJ:xi/Basic Quenya:24, cf. Silm:55

שבתאי

Lumbar

צל

קַדְרות

lumbë

צורת רבים:  lumbor. LT1:259, MC:222, Nam, RGEO:67, SYAD, RGEO:74, MC:223

עננות כהה ונמוכה

lumbo

צורת ריבוי: lumbor. -LT1:259

ענן נמוך וכהה

lumbo

גם במשמעות "זמן, שעה". ייתכן שטולקין התבלבל עם lómë. LotR:488 cf. Letters:308

חושך, אפילה

lúmë

כך בשרה"ט; באטימולוגיות מתורגם פשוט כ"זמן". יחסת התקרבות lúmenna מתועדת גם כן. משמעות נוספת של המילה היא "חשכה". LU, LotR:94, WJ:367

שעה

lúmë

מתורגם כ-"שעה" בשרה"ט ; הערה:lúmë  פירושו גם "חשכה".

זמן

lúmë

LU

דיווח היסטורי, תיעוד הזמנים

lúmequenta

(דיווח כרונולוגי); היסטורי: lúmequentalëa .

היסטורה

lúmequentalë, lúmequenta

 זהו גם הפועל במשמעות דומה (להעיק על...). -DUB

כבד, מבשר רעות

lumna

-DUB

מדכא, מעיק

lumna

מכביד, - DUB

מעיק

lumna

LUG

כבד (ת)

lunga

LUT, WJ:318

סירה

luntë

-LT1:259

מזג אויר אפל

lúrë

LT1:259

מוצל, חשוך

lúrëa

מעונן. מזג אוויר אפל: lúrë.  LT1:259

אפל

lúrëa

לחש: lussë. -SLUS

ללחוש

lussa-

LUS

רֵיק

lusta

LUS, KUM

רֵיק (ת)

lusta, cumna

ב- LT1:273 מופיע wili- - "להפליג, לצוף, לעוף", אך ראו לעוף. -LT1:249

לצוף

lutu-

-LT1:259

לזעוף, לקדור

luvu

אני ואתם (צורה זו משוחזרת מצורת השייכות -lva)

אנחנו

-lvë, elvë

סיומת המוספות לשמות-עצם, למשל: aldalya- "העץ שלך, עצך". משמשת בפנייה רשמית

שלך

-lya

סיומת לפועל. כנראה כוללת גם יחיד (אתה) וגם רבים. שלך/שלכם: lya-

אתֶם

-lyë

סיומת של פועל. הצורה המקובלת לאמירת "אתה". לדוגמא: hiruvalyë  - "אתה תמצא".

את/ה

-lyë