H

 

† - מילה פואטית או ארכאית. (למשל: †él "כוכב" כאשר elen היא המילה ה'עדכנית' לכוכב) או פירוש ארכאי או פואטי למילה. * - צורה שלא אומתה בכתבים. ** - צורה שגויה. # - מילה שאומתה רק בתור חלק או הטיה ממילה או צורה אחרת. רשימת מקורות שמופיעים בהערות: LotR- שר הטבעות. Silm - הסילמריליון. MC - המפלצות והמבקרים (לא תורגם לעברית). MR - טבעתו של מורגות (לא תורגם לעברית). LR- הדרך האבודה (לא תורגם לעברית). Etym - האטימולוגיות. FS - שירה של פיריאל. RGEO - הדרך הלאה נמתחה (לא תורגם לעברית). WJ - מלחמת אבני היקר (לא תורגם לעברית). PM - עמי הארץ התיכונה (לא תורגם לעברית). Letters - המכתבים של ג'.ר.ר טולקין. LT1 - ספר הסיפורים האבודים 1 (לא תורגם לעברית). 2LT - ספר הסיפורים האבודים 2 (לא תורגם לעברית). Nam - נאמארייה (מתוך שר הטבעות). Arct - משפט 'ארקטי' מתוך סיפורי אבא חג המולד. - GL - לקסיקון גנומי. QL - לקסיקון קווניה. VT - ויניאר טנגוואר.
ש"ע - שם עצם. ש"פ - שם פועל.

כאשר במילת הקווניה מופיע S אשר מקורה נבע מ Þ (th כמו ב thing) יש לאיית אותה עם האות súlë במקום עם האות silmë בטנגוואר. למרות שטולקין עצמו שכח או התעלם מכך, בכל המילים אשר יש לעשות כן מופיע הסימן (Þ).

 

מבוסס על צורת שם הפעולה: hácala YAG, MC:222 

פיהוק, לפהק

hac #

לשבת בישיבה שפופה. GL:47

לרבוץ

haca

-GL:47

ירך חזיר

hacca

ערימה. KHAG

תלולית

hahta

KHAG

ערימה, מצבור

hahta

-KHIM

הרגל

haimë

"מרוחק": vahaia, "הרחק" (תואר הפועל): háya; -KHAYA, SD:247, UT:460

רחוק

haira, eccaira, avahaira

-KHAYA

מרוחק

haira, eccaira, avahaira

דג קטן. "צופה הדגים" (שלדג, סוג של ציפור): halatir (halatirn-) או halatirno. LIW, SKAL2, TIR

דעיכה

hala

 מילולית "הצופה בדגים" -SKAL2, TIR

שלדג

halatirno, halatir

-LT1:254

קפוא

halcin

מצועף, עטוי צללים.

נסתר, חבוי

halda

 

גבוה

halla

משוחזר מ- Turuhalmë משיכת עצים. LotR:270

משיכה

halmë #

צורת ריבוי: haloisi. -LT1:254

מקפץ (ש"ת)

haloitë

-LT1:254

זינוק

halta

SKAL

להסתיר, לסוכך מהאור

halya

"מצועף" halda (סמוי, מוצל, מעורפל). -SKAL

להסתיר, לכסות

halya-

KHAN

נבון

handa

KHAN

משכל, אינטליגנציה

handassë

 -IS/LT2:339; KHAN, ÑGOL, Silm:432

הבנה, כישורים

handë

KHAN

בינה, שכל

handelë

המילה בוּדדה מ: Eruhantalë - "הודיה לארו". ניתן גם לבודד את הפועל #hanta- - להודות. UT:436

הודיה

hantalë #

יכול להתייחס לבני לילית, בני אדם או חיות. זכרי (ש"ת): hanwa. -3AN, INI

זכר (ש"ע)

hanu

KHAN

בעל מומחיות, מבין ב-

hanya

ראה הבנה, כישורים. -IS/LT2:339; KHAN, ÑGOL, Silm:432

יודע (לעשות)

hanya

"הבנה": handë; "נבון": handa. -KHAN

להבין

hanya-

 LT1:253

קרוב

har, harë

KHAM, UT:317

לשבת

hára-

צורת רבים: harni. באטימולוגיה גם  "מלך", אבל בשר הטבעות ובטקסטים  אחרים של קווניה המילה בשביל "מלך" היא aran וברבים arani. ראה: מלך. UT:400.

מושל, ראש השבט

haran

סביר להניח שהכוונה ליום האחרון במאה- הניסוח של טולקין אינו ברור. LotR:1142

מאה (מאה שנים)

haranyë

משמשת גם לתיאור חפץ יחיד.

אוצָר

harma

פצוע: harna; פצע (ש"ע): harwë. -SKAR

לפצוע

harna-

משמש גם במשמעות של "חדר אוצרות"

אוצָר

harwë

בני לילית אינם נוהגים להשתמש במושגי בעלות לגבי ילדים. בן לילית לא יאמר "יש לי 3 ילדים" אלא "3 ילדים הצטרפו לביתי". MR:228

להחזיק בעלות על

harya-

UT:434

יורש עצר

haryon

הפירוש הראשי הוא "נסיך"

יורש

haryon

משוחזר מצורת העבר hastaina, המופיע בביטוי "ארדה שנשחתה" Arda Hastaina. לא-פגום: alahasta. MR:255, 254

פגום

hasta- #

KHAW

להפסיק את, לעצור

hauta

להפסיק. KHAW

לעצור

hauta

 KHAW

לנוח, לקחת הפסקה

hauta-

הצידה! ניתן להצמיד לציווי שם גוף: (אתה) זוז הצידה:  hecat! זוזו הצידה: hecal! להשאיר בצד, לא להביא בחשבון: hequa. -WJ:364, 365

הצידה

heca!

מופיע גם עם תוספות כינוי- hecat ביחיד, hecal ברבים. WJ:364

זוז! הסתלק!

heca!

אגלאת, אגלאין, אגלאד'רים, בני הלילית ה"נטושים", במיוחד האלדאר שנותרו בבלריאנד; ידועה צורת היחיד Hecel. ב- MR:170 מופיע Ecelli. -WJ:365 cf. Silm:68

נטושים, ה-

Heceldi

-WAN, Nam, WJ:366, 365 

נטוש, מנודה

hecil

הצורה הספציפית לזכר hecilo ולנקבה hecilë. -WJ:365

ילד רחוב, חסר בית

hecil

זכר - hecilo, נקבה - hecilë. (משיהו אבוד או נטוש ע"י חבריו, חסר-בית, פורע-חוק). -WJ:365

נטוש, מנודה

hecil

WJ:365

נטישה, הזנחה

hehta-

בעבר hehtanë. -WJ:365

לשים בצד, להוציא מן הכלל

hehta-

עבר hehtanë. "בני-הלילית הנטושים": ראו נטושים, ה-. "אדם שאבד או ננטש על ידי חבריו" (חסר-בית, מנודה, נמצא מחוץ לחוק): hecil (צורה כללית; זכר: hecilo, נקבה: hecilë). -WJ:365

לנטוש

hehta-

צורת העבר hehtanë ניתנת אך נראית רגילה לחלוטין. -WJ:364, 365

להוציא מן הכלל, לשלול, לנטוש

hehta-

קר כקרח: helca. :254/Silm:433/KHEL

קרח

helcë

SKEL

עירום (ש"ת)

helda

אמנון ותמר

סיגלית

helin, helinyetillë

LT1:262

אמנון ותמר (פרח)

helin, Helinyetillë

helyanwë - קשת בענן (מילולית "גשר השמים").

שמיים

hellë

-SKEL

עור

helma

כחול חיוור

חיוור

helwa

מילולית: גשר השמים.

קשת בענן

helyanwë

צורת הרבים: hendi, כמו גם צורת הזוגי:  #hendu [בודדה מ- hendumaica, WJ:337]; #hendu משמשת לתיאור זוג עיניים טבעי. "חד-עין": hendumaica, "עיני חמדת הלב" (שם לאמנון-ותמר) : Helinyetillë. -KHEN-D-E, WJ:337, LT1:262

עין

hen(hend-)

WJ:364, 365

חוץ מ-

hequa

WJ:364, 365

מִלבַד

hequa

 

בלי להחשיב, חוץ מ-

hequa

-KHER

עיקרי

héra

 

אדנות, אצילות

hérë

Istarion Heren - "מסדר הקוסמים" -UT:388, WJ:404

מסדר

heren

-KHER

ממשל, שליטה

heren

השגחה, מה שהעתיד צופן. בר-מזל: herenya KHER, LT2:348

מזל

heren

בעל רכוש, בר-מזל. KHER

עשיר

herenya

-KHER, LT1:272

גברת, אישה

heri

KHER

אדון

heru

קיימת גם הצורה vard, שלא נמצאת בשימוש בקווניה בצורתה הבשלה. -LT1:272, STAN, WJ:399/VT39:30

לשלוט

heru

כחלק מצירוף, כמו Ostoher (שליט של עיר). -LT1:272, Silm:432, Letters:282, LotR:1122, Silm:32, 378, VT41:9

אדון, שר

heru, hér

שליט המערב. -UT:222, Silm:322

אדונכור

Herunúmen

של החורף: Hescil. כינוי של ניאנה "בוראת החורף", LT1:66, 255.

חורף

Hesin

בלוי

מת

hessa

נבול: hessa (מת). -LT1:255

לקמול, לנבול

hesta-

מתורגם כ"יורשיי" בשבועת אראגורן; נראה כי פירוש זה נגזר מ hildo , שפירושו "ממשיך דרך".

יורש

Hildinyar

"הבאים בעיקבות" (כינוי לבני-האדם): Hildor, Hildi (צורת יחיד לא-בדוקה: #Hildo; רבים עם יחסת מושא: hildin; השוו גם: Hildinyar - "יורשַי" בשבועת אראגורן). -KHIL/Silm:116/122/403, FS/WJ:387, LotR:1003, 1004

לעקוב

hilya-

KHIM

נדבק, נצמד

himba

-KHIM

נצמד

himba

-KHIM

נצמד

himba

KHIM

לדבוק ב-, להצמד ל-

himya

KHIM, UT:317/LotR:1003

להצמד ל(כללים)

himya

KHIM

להצמד

himya-

מבוטא גם hina בתנועה קצרה, כאשר הנמען הוא ילד קטן. צורת רבים: híni. מופיע גם -hin (--hín, וברבים -híni) במילים מרוכבות. למשל "ילדי ארו" Eruhíni, מצורת היחיד Eruhin; "ילדי שלי" hinya (קיצור של hínanya).  WJ:403, Silm:387/432,

ילד

hína

ידועה רק צורת העתיד hiruva.

למצוא

hir- #

קיים הומונים במשמעות "בין-ערביים".

ערפל

hísë

Nam/RGEO:67, KHIS

ערפל

hísië (Þ), hísë (Þ)

LotR:1144

נובמבר

Hísimë

שחר. LT1:255

דמדומי בוקר

histë

 

אפור

hiswa

אפילה, לילה.

ערפל

hiswë, hui

 

לדאות ברוח

hlapu

"לעוף או לזרום ברוח": (ידועה צורת הבינוני  hlápula);

לעוף

hlapu-

משוחזר מצורת העתיד hlaruva. MC:222.

לשמוע

hlar #

משוחזר מצורת הרבים hloni, מופיע רק בהקשר של צלילי שפה. WJ:394

קול, צליל

hlon

מופיע רק ב- hloníti tengwi - כתב פונטי. -WJ:395, VT39:4

פונטי

hlonítë

ניתן להשתמש גם בסיומות: -llo, רבים -llon, או -llor, זוגי -lto. לדוגמא: Eärello - *"מן הים". -3O, LotR:1003

מ-, מִן

ho

קידומת המבטאת הרחקה מחפץ כלשהו, אבל לא מן הדובר. לדוגמא hóciri: "לחתוך חלק כך שאפשר יהיה להשתמש בו."

הלאה, החוצה

WJ:365-366, 368

לחתוך חתיכה (על מנת להשתמש בה)

hóciri

ÑOL

ריח

holmë

האבר הפיזי. " בעל לב-": #honda, משוחזר מ- sincahonda בעל לב צור.

לב

hón

מעגן, חוף מבטחים. מחליף את  cópa, cópas אשר ב- LT1:257. -KHOP

נמל, מעגן

hópa, hopassë

דחיפה, פעולת הדחף: hórëa.

דחף

hórë

LT2:341

המון (ש"ע), שבט נודד

horma

"זירוז": hortalë. "דחיפוּת": hormë. -KHOR -Nam/RGEO:67

לזרז, להאיץ

horta-

-WIL, MC:223, KHOR

להעיף, לזרז

horta-

ראו לזרז.

להאיץ

horta-

KHOR

זרוז

hortalë

-LT2:340

עם, עדה

hos

LT2:340

חבורה, צבא

hossë

חבורה, פלוגה. -LT2:340

צבא

hossë

KHOTH/MC:223

לאסוף, לקבץ

hosta

-MC:223, WJ:407

ללקט, לאסוף

hosta

MC:223

לאסוף/להתאסף

hosta-

UT:222

זימראתון

Hostamir

LT2:340

שבט

hostar

משוחזר מצורת הרבים: hravani. Hravani ("הפראים") הוא השם בקווניה של הגלות לציון בני-אדם שאינם שייכים לשלושת בתי האדאין.

פרא, פראי

hravan #

"בשרי, בשרני": sarqua. -MR:349, LT2:347

בשר

hrávë, sarco

בלוח השנה של אימלאדריס, hrívë הוגדרה כתקופה בת 72 ימים.

חורף

hrívë

PM:365

מערה מלאכותית, משכנות תת-קרקעיים, טירות אבן-צל

hróta

מגורים תת-קרקעיים, מנהרה מלאכותית. -PM:365

היכל אבן

hróta

מעון תת-קרקעי, אולם חצוב.  -PM:365

מערה מלאכותית

hróta

KHUG

כלב ציד

huan(hún-)

אפלה, ערפל, לילה. אפלולי: huiva LT1:253.

קדרות

hui

ערפל, קדרות. LT1:253

חושך, אפילה

hui

אפלה, צל

קַדְרות

huinë

צל, עצבות.

חושך, אפילה

huinë

KHUG

כלב

huo

הובא ליידי שימוש רק בשם Huorë, מילולית: "עוז לב".

אומץ

huorë

צורת רבים: hwandi. SWAD

טפיל, פטרייה

hwan

רבים hwandi. -SWAD

פטרייה

hwan

מכופף. SKWAR

עקום

hwarin

SKWAR

משקוף

hwarma

-WJ:395

קוד תנועה

hwermë

LT1:273, SWES

נשיפה, משב רוח

hwesta

נשיפה: hwesta . -SWES

לנשוף

hwesta-

-SWIN

מערבולת

hwindë

SWIN

מערבולת

hwinya

SWIN

להסתחרר, להתערבל

hwinya-

SYAL

צדף, קונכיה

hyalma

קרן אולמו, קונכיה. SYAL

קרן

hyalma

שם קרנו של אולמו. SYAL

קונכיה

hyalma

LT2:342

סכין מחרשה

hyanda

מתוך Sangahyando- "שוסע-ההמון". SYAD, LT2:342, LotR:1085 cf. Letters:425

שוסע, פולח

hyando

-LT2:342

מחרשה

hyar

גוף ראשון הווה.SYAD, LT2:342, LotR:1085 cf. Letters:425

לבקע, לפלח

hyarin

hyarmenya- דרומי; Hyarrostar- דרום-מזרח (אזור בנומנור); Hyarnustar- דרום-מערב (אזור בנומנור); Hyarmendacil- "המנצח בדרום", שמו של אחד ממלכי גונדור. KHYAR/LotR:1157, LotR:1075/1082, UT:165, 446

דרום

hyarmen

 שמאלי, איטר יד ימינו: hyarmaitë

שמאל

hyarya

SYAD

חתך עמוק

hyatsë

SYAD

סדק

Hyatsë 

זכוכית קטנה- lipil, השווה ל vírin- (בערך "שקוף") - "חומר שקוף קסום ששימש ליצירת הירח". KHYEL, LT1:258, LT2:339

זכוכית

hyellë

-UT:436

להתפלל

hyer *

-SD:419

קלף מנצח

hyóla