ש

 

† - מילה פואטית או ארכאית. (למשל: †él "כוכב" כאשר elen היא המילה ה'עדכנית' לכוכב) או פירוש ארכאי או פואטי למילה. * - צורה שלא אומתה בכתבים. ** - צורה שגויה. # - מילה שאומתה רק בתור חלק או הטיה ממילה או צורה אחרת. רשימת מקורות שמופיעים בהערות: LotR- שר הטבעות. Silm - הסילמריליון. MC - המפלצות והמבקרים (לא תורגם לעברית). MR - טבעתו של מורגות (לא תורגם לעברית). LR- הדרך האבודה (לא תורגם לעברית). Etym - האטימולוגיות. FS - שירה של פיריאל. RGEO - הדרך הלאה נמתחה (לא תורגם לעברית). WJ - מלחמת אבני היקר (לא תורגם לעברית). PM - עמי הארץ התיכונה (לא תורגם לעברית). Letters - המכתבים של ג'.ר.ר טולקין. LT1 - ספר הסיפורים האבודים 1 (לא תורגם לעברית). 2LT - ספר הסיפורים האבודים 2 (לא תורגם לעברית). Nam - נאמארייה (מתוך שר הטבעות). Arct - משפט 'ארקטי' מתוך סיפורי אבא חג המולד. - GL - לקסיקון גנומי. QL - לקסיקון קווניה. VT - ויניאר טנגוואר.
ש"ע - שם עצם. ש"פ - שם פועל.

כאשר במילת הקווניה מופיע S אשר מקורה נבע מ Þ (th כמו ב thing) יש לאיית אותה עם האות súlë במקום עם האות silmë בטנגוואר. למרות שטולקין עצמו שכח או התעלם מכך, בכל המילים אשר יש לעשות כן מופיע הסימן (Þ).

 

-MC:223 cf. 215

rávëa

שאגה (הפעולה)

צורת ריבוי: ráver.

rávë

שאגה (הקול)

משורש שפירושו "חמש", בגלל שבשבוע הואליאני היו חמישה ימים. LEP

lemnar

שבוע

משורש שפירושו "שש", בגלל שבשבוע האלדאריני היו שישה ימים.   LotR:1141 cf. ÉNEK,

enquië

שבוע

מסמן שבוע בעל שבעה ימים כמו שלנו; otso = שבע\ה. GL:62

otsola

שבוע

צורת הרבים היא כנראה *vérer  ולא *véri; השוו לצורה המקבילה tyávë  - "טעם", רבים tyáver-WED

vérë

שבועה, התחייבות

UT:317

 vanda

שבועה, נדר

MC:223

rúcina

שבור, מזועזע

מבודד מ Erulaitalë "שבח ארו"

laitalë

שבח, ברכה

משפחה, "בית" (ביוחסין). NÔ

nossë

שבט

LT2:340

hostar

שבט

מסלול, קו, כיוון.

tië

שביל, דרך

מבודד מ Qualvanda - "שבילי המתים"

#vanda

שביל, דרך

שביל צר, גיא

axa

שביל, דרך

-TE3/RGEO:67/UT:22 cf. 51, LT1:264, AK

 

שביל, דרך

OT

otso

שבע (7)

-WJ:xi/Basic Quenya:24, cf. Silm:55

Lumbar

שבתאי

עקום, מעוות. -RÁYAK

raica

שגוי

צורת רבים: #raukar משוחזרת מתוך Valaraukar - באלרוגים. RUK, Silm:436, WJ:415

rauko

שד, דמון

"רמות מגֵנות או גודרות": Pelóri. -PEL(ES), WJ:403

peler

שדה מגודר

צורת רבים: tavarni. LT1:267

tavar

שדון העמק

-LT1:249

aldëon

שדירה

משמש גם כתחילית פועל: at-, ata- (במשמעות של חזרה על הפעולה) AT

ata

שוב

תחילית פועל

en-

שוב

גם voro- כרכיב ממילה. BOR

voro

שוב ושוב, ללא הפסק

GL:30

noldarë, nolpa

שובר גלים

ש"ע.

mardo

שוכן

ש"ת.

#farnë

שוכן

שולי הבגד lappa. GL:52

ríma

שוליים, קצה

-LAS2

lasta

שומע, קשוב (ש"ת)

בדקדוק: נורמלי, רגיל. STAN, UT:317/LotR:1003

sanya

שומר-חוק

מילולית "צופה". שוחזר מתוך halatirno - "צופה הדגים" (שלדג).

#tirno

שומר (ש"ע)

מתוך Sangahyando- "שוסע-ההמון". SYAD, LT2:342, LotR:1085 cf. Letters:425

hyando

שוסע, פולח

-PM:353

rusco

שועל

לשפוט: #nam-; שיפוט, משפט: námië, náma; שמו של הואלא מאנדוס. קיים הומונים שמשמעותו אדם, איש. -Silm:411

Námo

שופט

מרובה. שפע: úvë. -UB

úvëa

שופע

עשיר, מבורך. GALA

alya

שופע

מרובה. שפע: úvë. -UB

úvëa

שופע

עשיר, מבורך. GALA

alya

שופע

קיים הומופון במשמעות "חוטם, אף".  שור מלכותי: " Aramund"

mundo

שור

 

taracu

שור

ראה גם "פר". -Letters:422, LT2:347/GL:69

 

שור

רבים: témar. TEÑ, LotR:1153

téma

שורה, סדרה

צורת ריבוי: sundar. בסיס. גם בדקדוק. SUD

sundo

שורש

יסוד, בסיס. TAL

talma

שורש

במיוחד שורשי מאכל. SÚLUK

sulca

שורש

אח בשבועה. -TOR

otorno

שותף

אחות בשבועה.  THEL

osellë (Þ)

שותף

אח בשבועה. -TOR

otorno

שותף

משמש גם לדובדבן. -LT2:347

pio

שזיף

BARÁN

varnë

שחום

-MIW

maiwë

שחף

AR1 , MC:223

ára, amaurëa

שחר

TUY

artuilë

שחר

(צורה זו מופיעה גם במשמעות של "אביב"). TUY

tuilë

שחר

-DAL

lára

שטוח

PAD

panda

שטח מגודר

שטח מגודר עגול.  KOR

corin

שטח מגודר

 

ראה סוף, סיום

שיא, פסגה

PM:340

ingor

שיא, פסגה

בקווניה המאוחרת פירוש המילה הוא "זעם, אלימות". LT1:256

ormë

שיא, פסגה

KWET/VT39:16

quenta

שיח, סיפור

-MA3

mára

שימושי, מועיל

LT1:253

fúmë

שינה

סדרת עיצורים. LotR:1154

tincotéma

שיניים, סדרת T

LOKH

loxë

שיער

שיער סבוך. PHAS

fassë

שיער

מחלפות הראש, כלל שיערו של אדם. תלתל, קבוצת שיער: findë. SPIN, PM:345

findessë

שיער

TALÁT

talta

שיפוע

שירה, שיר ארוך. -LT1:258

lirilla

שיר

ראו מנגינה, שיר.

lindë

שיר

קיים הומופון במשמעות "קיץ". LT1:258

lairë

שיר, פואמה

-GLIR

lirit

שיר, פואמה

צורת הרבים- lírer. lirilla- שירה ארוכה, אפית. GLIR, LIN2, LT1:258

lírë, lindë

שיר, שירה

(חייב סיומת כלשהי) GL:39

alast-

שיש

 KAY

caila

שכיב מרע, חולה

צורות ארכאיות: olos, olossë. GOLÓS

lossë

שלג

יתכן שמילה זו משמעה רק "קור". כיפת שלג : niquetil; פתית שלג: nieninquë (מילולית: דמעה לבנה). NIK-W-

niquë, niquis

שלג

יורד שלג : fauta-. GL:35

fáwë

שלג

שלג קל RGEO:69, NEI, LT1:256, LT1:262/266

is

שלג

 מילולית "הצופה בדגים" -SKAL2, TIR

halatirno, halatir

שלדג

סיומת. *aldanta - העץ שלהם. ראו הם.

*-nta

שלהם

aratarya "הוד מעלתה", märyat "ידיה". Nam,WJ:369

-rya

שלו/שלה

מילולית: "מסע טוב". Arct

mára mesta

שלום ולהתראות

בשלום senda. -SED

sérë

שלום, מנוחה

-NEL

neldë

שלוש, 3

בטנגוואר יש לאיית באות súlë. STAB

samna (Þ)

שלט

(סיומת שייכות. לדוגמא: *aldanya : "העץ שלי". כנראה מוכנס i בין הסיומת לשם המסתיים בעיצור. למשל: atarinya - "אבי" (LR:61). אם השם מסתיים ב- n או nd, ניתן להשתמש בצורה מקוצרת -hinya "ילדִי" (קיצור ל-  hínanya  WJ:403), yonya - "בּנִי" (ל- *yondonya LR:61).

-nya

שלי

(דיבור בעזרת מחשבות). VT41:5

sanwë-menta

שליחת מחשבות

-UT:400, 466

tur

שליט

3AR, UT:400

cáno, cánu

שליט, מפקד

השוו Nelyar - "השלישיים", השבט השלישי של בני-הלילית.

#nelya

שלישי

סיומת המוספות לשמות-עצם, למשל: aldalya- "העץ שלך, עצך". משמשת בפנייה רשמית

-lya

שלך

סיומת המשמשת בפניה ידידותית, לא רשמית .

-tya

שלך

מילולית: נפילת עלים.  ראה גם "עלה"

lasselanta

שלכת, סתיו

כולם. "הכּל" ilúvë (היקום). -IL, Silm:433

ilya

שלם

"שלי ושלהם" בלי לכלול את האדם שפונים אליו. בסיומת לשם: -mma, לדוגמא: *aldamma - עצנו, העץ שלנו.

*emma

שלנו

שלי ושלך. בסיומת מולחמת לשם: -lva  לדוגמא: omentielvo - פגישתנו.

*elva

שלנו

שלי ושלכם (צורת רבים) . בסיומת מולחמת לשם: *-lma

*elma

שלנו

-LotR:94, cf. Letters:447

 

שלנו

צורת הרבים essi. הערה: המילה essë שימשה גם לציין "אדם כמכלול", גוף ונפש.

essë

שם

שם מאוחר (כלומר, "כינוי - בעיקר ניתן כתואר להערכה וכבוד);

epessë

שם

שם האם, שמות הניתנים ע"י אמהות בני-לילית לילדיהן מתוך הארה, המציינים תכונה דומיננטית באופי הילד. רק צורת הרבים amilessi tercenyë מתועדת);

amilessë (tercenya)

שם

שם הארה, כלומר, זהה ל"שם האם"; רק צורת הרבים essi tercenyë מתועדת.

#essë tercenya

שם

שם מוענק (צורת הרבים anessi מאושרת. מילה זו מקיפה גם את "השמות המאוחרים" וגם את "שמות האם".)

anessë

שם

"יצירת בשם" (טקס אלדאריני שבו מכריז האב על שם בנו), 

Essecarmë

שם

"בחירת השם" (טקס אלדאריני שבו אדם בוחר לעצמו שם על פי  ה lämatyävë - טעמו בצלילי השפה);

Essecilmë

שם

שם עצמי (רק צורת רבים cilmessi מתועדת), שם שאדם בוחר לעצמו: #cilmë "בחירה" + essi "שמות". PM:339  מסביר ש"כמה מבין הגולים נתנו לעצמם שמות, כמסווה או כהפניה למעשיהם ולהיסטוריה האישית שלהם: שמות כאלו נקראו kilmessi "שמות עצמיים".

#cilmessë

שם

ES/LotR:1157/MR:216, UT:266, MR:217, 214

 

שם

שם-תואר - EN

enta

שַם

מילת קריאה (הנה, הבט!) EN

en

שַם

במקור מופיע בלשון רבים anessi. מילה זו כוללת גם שמות נרכשים וגם שמות הנתנים בלידה. -MR:217

anessë

שם פרטי

משוחזר מצורת הרבים שלו, cilmessi; מילולית "שם בחירה", הכוונה לשם שאדם בוחר לעצמו.

cilmessë

שם פרטי

-EN

en

שם, ראו!

 שמאלי, איטר יד ימינו: hyarmaitë

hyarya

שמאל

הארצות ששם, הארצות החיצוניות (- לוואלינור): Entar, Entarda. -TA, EN

tar

שמה, לְשָם

TOL1-OTH/OT

tolto

שמונה, 8

משוחזר מ- alassë - שמחה.

alassëa

שמח

-GALÁS

alassë

שמחה

LotR:1157, 3EL, LT1:255, LT2:348, LT1:268

 

שמיים

helyanwë - קשת בענן (מילולית "גשר השמים").

hellë

שמיים

אוויר

vilya

שמיים

 

taimë, taimië

שמיים

רקיעים

ilwë

שמיים

כיפת השמיים

telimbo

שמיים

החלק העליון של האוויר והעננים. MC:223

fanyarë

שמיים, רקיע

LT1:258

tiris

שמירה, תצפית

קיים הומונים שמשמעותו "גדת נהר". -RAB

ráva

שממה

-TIW

tiuca

שָמן, עבה

זריחת השמש: anarórë, ambaron, Ambarónë

Anar

שמש

מילולית: "חום לוהט". מילים נוספות ל"שמש" משורש זה: Úr , Úri, Úrinci, Urwen.

Úrin

שמש

מילולית - לב הלהבה.

Naira

שמש

 

Calavénë, Calaventë

שמש

 אור שמש.

árë

שמש

קרן שמש

firin

שמש

ANÁR, UR, LotR:1157, LotR:254, ORO, AM, LotR:490, NDU, MR:198, Silm:428, LT2:335, 341

 

שמש

nelet - רבים nelci ; NÉL-EK

nelet,

שן

ניב. carcanë - "טור שיניים". carcassë, carcaras - "שורת חודים או שיניים". KARAK

carca

שן

NÉL-EK, KARAK/LT2:344

 

שן

מילולית: גדילה

loa

שנה

מילולית: מעגל השמש. נמצא בשימוש כאשר השנה היתה אסטרונומית, אך loa נחשבת למילה הנפוצה יותר.

Coranar

שנה

ברבים: yéni. שנה ארוכה - תקופה של 144 שנים אסטרונומיות, המקבילה למאה שנים אצל בני הלילית. השנה שעברה:  yenya; מרובה שנים: linyenwa ;  תולדות השנים: Yénonótië; LotR:1141, YEN, MR:51

yén

שנה

 

sancë

שנוא, נתעב

משוחזר מ- Tatyar - "השניים", שמו של השבט השני של בני הלילית.

#tatya

שני

 

neuna

שני

השניים, כינוי לבני האדם שנתייחד ברבות הימים לבני שלושת הבתים.

Atani

שני

WJ:420, NDEW, WJ:403

 

שני

כך בשרה"ט; באטימולוגיות מתורגם פשוט כ"זמן". יחסת התקרבות lúmenna מתועדת גם כן. משמעות נוספת של המילה היא "חשכה". LU, LotR:94, WJ:367

lúmë

שעה

-MC:223, GL:60

líco, neitë

שעווה

ברבים rangar. מידת אורך נומנוריאנית השווה בערך ל 97 ס"מ. -UT:285

ranga

שעל

"שער גדול"- Andon ( ברבים   andondi)

ando

שער                                     

פרוש מילה זו ב LT1:264 הוא " שערי השמש" ו Ostor- "מזרח" נגזרת ממנה, אך בקווניה מתקדמת פירוש המילה osto   הוא עיר.  AD, LotR:1157, LT1:264

osto

שער                                     

ניב, שפה של עם מסוים. שפת הולאר: Lambë Valarinwa. שפת האלדאר: Eldarissa (ייתכן שזו לא מילה תקינה בקווניה של שר הטבעות).

quetil, lambë

שפה

מונח בלשני טכני. "מערכת או קוד של סימנים". משמש גם במשמעות "דקדוק".

tengwesta

שפה

מונח מופשט, היכולת לייצר דיבור.

tengwestië

שפה

-KWET, WJ:394, 397, VT39:15, LT2:339

 

שפה

זוגי: peu. בקווניה מוקדמת מילה זו פרושה "פֶה"

שפה (אבר גוף)

רבים: cílat . זוהי המילה בקווניה מוקדמת.

cíla

שפה (אבר גוף)

-VT39:9, GN:24

 

שפה (אבר גוף)

קווניה.

Tarquesta

שפה הנעלה, ה-

ET

etsir

שפך הנהר

-PHAR

fárë

שפע

LT2:336

autë

שפע, עושר

להגות באמצעות השפתיים: quessetéma. -LotR:1154

parmatéma

שִפתִיים, סדרת P

"שקיפות": המילה vírin  מוגדרת כ-"חומר זכוכיתי קסום ובוהק ששימש ביצירת הירח. המילה משמשת לתיאור עצמים ששקיפותם גדולה וטהורה". LT1:262, LT2:339

liquis

שקוף

-GL:23

quildë

שקט (ש"ע)

NDÛ

núta

שקיעה (של השמש והירח)

-LT2:340, GL:36

furu

שקר

גם "כוח". TUG

tuo

שריר, גיד

LT2:346, GL:36

firinga

שרשרת, ענק

"השרשראות הגדולות" בהן נכבל מלקור פעמיים; ב-LT1:249 מופיעה הצורה Angaino. Silm:59

Angainor

שרשרת, שלשלת

ÉNEK

enquë

שש (6)

כלי למשקה (ספל): yulma

yulmë

שתייה, הוללות

-AT(AT)/Letters:427

atta

שתיים, 2

ידוע רק השורש RÁSAT; אם נניח שהוא יעבור את שינויי-הצלילים המקובלים, נקבל *rasta  בקווניה.

*rasta

שתים-עשרה, 12