ע

 

† - מילה פואטית או ארכאית. (למשל: †él "כוכב" כאשר elen היא המילה ה'עדכנית' לכוכב) או פירוש ארכאי או פואטי למילה. * - צורה שלא אומתה בכתבים. ** - צורה שגויה. # - מילה שאומתה רק בתור חלק או הטיה ממילה או צורה אחרת. רשימת מקורות שמופיעים בהערות: LotR- שר הטבעות. Silm - הסילמריליון. MC - המפלצות והמבקרים (לא תורגם לעברית). MR - טבעתו של מורגות (לא תורגם לעברית). LR- הדרך האבודה (לא תורגם לעברית). Etym - האטימולוגיות. FS - שירה של פיריאל. RGEO - הדרך הלאה נמתחה (לא תורגם לעברית). WJ - מלחמת אבני היקר (לא תורגם לעברית). PM - עמי הארץ התיכונה (לא תורגם לעברית). Letters - המכתבים של ג'.ר.ר טולקין. LT1 - ספר הסיפורים האבודים 1 (לא תורגם לעברית). 2LT - ספר הסיפורים האבודים 2 (לא תורגם לעברית). Nam - נאמארייה (מתוך שר הטבעות). Arct - משפט 'ארקטי' מתוך סיפורי אבא חג המולד. - GL - לקסיקון גנומי. QL - לקסיקון קווניה. VT - ויניאר טנגוואר.
ש"ע - שם עצם. ש"פ - שם פועל.

כאשר במילת הקווניה מופיע S אשר מקורה נבע מ Þ (th כמו ב thing) יש לאיית אותה עם האות súlë במקום עם האות silmë בטנגוואר. למרות שטולקין עצמו שכח או התעלם מכך, בכל המילים אשר יש לעשות כן מופיע הסימן (Þ).

 

-MÔ

mól

עֶבד, צמית

-TIW

tiuca

עבה, שמן

נפטר, אבד, נעלם, מת, לא קיים יותר. עבר דקדוקי - vanwië. WAN, Nam

vanwa

עבר, תם ונשלם (ש"ת)

-KOR, LT1:257, 269

corna, corima

עגול

GL:31

norollë

עגלה

ראה "חרמש הואלאר"

 

עגלה הגדולה, ה- (קבוצת כוכבים)

Arct

ana, na, an, ana-

עד ש- , עד

במובן של רך, משב עדין- vílë. -GL:58, LT1:273

moica

עדין

LT2:347

Sarquindi

עוג-קניבל

ראה מפלצת. עוג-קניבל - #Sarquindë (נתונה צורת הרבים: Sarquindi). -LT1:236 cf. BAN, LT2:347

Úvanimo

עוג, ענק

KOT

cotya

עויין

YAT, GL:37

yaltë

עול

כדור הארץ; העולם הרחב: Palurin. ב LT2 נתונה המילה irmin במשמעות "העולם, כל התחומים המאוכלסים על-ידי בני אדם"; קרוב לוודאי שמילה זו אינה קיימת בקווניה מפותחת. של העולם: marda (שם-תואר, "גשמי"); "סוף העולם" Ambar-metta; "אומן-עולם" Martamo (כינוי של אאוֹלה). -LotR:1003 cf. MBAR; LT1:251, 264, LT2:343, LT1:266

Ambar

עולם

מילולית: פאתום - מידת אורך (1.8 מטר)

rangwë

עומק, מעמקים

 עשוי מעופרת: canuva. -LT1:268

canu

עופרת

מילולית: "משרת המלך". Letters:386, UT:313

arandur

עוצר, סוכן

-SKEL

helma

עור

(כך ב WJ:395, באטימולוגיה: corco). WJ:395, KORKA(ראה: (KARKA.

quáco

עורב

KYAR

tyaro

עושה, פועל

שגשוג, הצלחה, גם ש"ת: עשיר. LT2:336

ausië, autë

עושר

מזל טוב. GALA

alma

עושר

-LT1:262

nyéni

עז (ש"ע)

TEK

tecil

עט

-RAD

randa

עידן, מחזור

-UT:317

oio

עידן, תקופה אינסופית

רבים sorni. מלך העיטים: Sorontur, "קרן העיט" (רמה גדולה בנומנור): Sorontil. THOR, Letters:427, UT:465

soron, sornë (þ)

עיט (נשר)

ביחיד Arata.  האראטאר היו האדירים מבין הואלאר: מאנווה, וארדה, אולמו, יאבאנה, אאולה, מאנדוס, ניאנה ואורומה. Silm 32/381, WJ:402

Aratar

עילאיים, ה-

צורת הרבים: hendi, כמו גם צורת הזוגי: #hendu [בודדה מ- hendumaica, WJ:337]; #hendu משמשת לתיאור זוג עיניים טבעי. "חד-עין": hendumaica, "עיני חמדת הלב" (שם לאמנון-ותמר) : Helinyetillë. -KHEN-D-E, WJ:337, LT1:262

hen(hend-)

עין

LT1:254

venwë

עיצוב, צורה

משוחזר מצורת הרבים: patacar

#pataca

עיצור

משוחזר מצורת הרבים: lambetengwi. מילולית: סימן-לשון

#lambetengwë

עיצור

משוחזר מצורת הרבים: náva-tengwi. מילולית: סימן-פה. הצורה המקוצרת #návëa (ר' návëar) שימשה באותה משמעות.

náva-tengwë

עיצור

משוחזר מצורת הרבים: tapta tengwi. מילולית: יסוד מעוכב. הצורה המקוצרת taptar (ברבים) משמשת באותה משמעות.

#tapta tengwë

עיצור

אות. מכיוון שבטנגוואר הסימנים הגדולים מציינים עיצורים (תנועות צוינו ע"י נקודות מעל הסימנים הגדולים, כעין הניקוד בעברית), הרי שבשימוש רגיל (לא טכני) שימשה המילה ל"אות" גם במשמעות "עיצור".

tengwa

עיצור

SUS

surya

עיצור מנושף (דקדוק)

PUS

punta

עיצור פוצץ

-KHER

héra

עיקרי

- כפר/בית מוקפים חומה.

opelë

עיר, עיירה

 

irin

עיר, עיירה

עיר עם חומות ומגדלים

 tirios

עיר, עיירה

עיירה

 ostar

עיר, עיירה

OS, PEL(ES), LT1:258, LT2:343, 336

 

עיר, עיירה

OS

osto

עיר, עיר בצורה

SKEL

helda

עירום (ש"ת)

SLIG

liantë

עכביש

-NYAD

*nyarro

עכברוש

 

or

על, מעל

-LotR:899

asëa(þ)

עלה

רבים: lassi. בעל עלים מרובים: lillassëa (ר: lillassië). בצורת עלה: lassecanta. אפור-עלים: lassemista (סוג של צבע). -LAS1, Nam, VT39:9, LT1:254, MC:222, 223, Letters:282, LT1:258, KAT, LotR:505 cf. Letters:224

lassë

עלה

SPAY

faica

עלוב, בזוי

, ר' גם עלה-Letters:282

olassië

עלווה

קיים הומופון במשמעות: לב, שכל. -ORO, Nam/RGEO:67

órë

עליה

עלייה, התרוממות (שם הפעולה): orosta. -LT1:267, 256

Rosta

עלייה, מעלה

-NAR2

nyárë, nyarna

עלילה, סאגה

כמו כן שם הנחשב מאוחר יותר, vendë. כמו כן הצורה המקוצרת: wen; ריבוי: wendi (בגרסאות מוקדמות יותר פרוש מילה זו היה "ילדה"). כסיומת בהרכבים -wen, לדוגמה Nerwen "אשת גבר" (ככל הנראה הופך ל -wend- בנטייה). בתוליות: wendelë. -WEN LT1:271/273/Silm:439

wendë

עלמה

ברבים wendi. -LT1:271

wen

עלמה, נערה

שארי-בשר. -LI, VT39:6, LT1:250/LT2:338, WJ:361 cf. 360

lië, nossë

עם, אנשים

-LT2:340

hos

עם, עדה

 

samna (þ)

עמוד עץ

Silm:438, LT1:270

tarma, tulwë

עמוד, דגל

צורת רבים: nécë. MC:223, 222

néca

עמום

NDUL

nulla

עמום, חשוך

נמוך, נסתר. TUB

tumna

עמוק

núra

עמוק

-BORÓN

voronwa

עמיד

שדון העמק (ע"ע): tavar. LT1:261

nal, nallë

עמק

עמק (ש"ת): nalda; "עמק הזהב המזמר" Laurelindorinan (לוריין). TUB, LotR:488 cf. Letters:308, LT1:261, UT:449

nan,(nand-)

עמק

-ÑGWAL, LT1:250

ungwalë, malcanë, valcanë

ענויים

צורת רבים: fanyar. בזמנים עתיקים בני הלילית ודאי השתמשו גם במילה fana [באטימולוגיה fána] בשביל "ענן" או "ערפל", אבל בקווניה המילה אומצה כדי לתת שם לגופים הנראים של הואלאר כשהם התגשמו לצורה אנושית. במקום זה נכנסה לשימוש הצורה fanya, שמשמעותה המקורית היתה "לבן" או "דבר לבן".SPAN, MC:222, Nam, RGEO:67, SYAD, RGEO:74, MC:223

fanya

ענן לבן

צורת ריבוי: lumbor. -LT1:259

lumbo

ענן נמוך וכהה

SPAN, MC:222, Nam, RGEO:67, SYAD, RGEO:74, MC:223

fanyarë

עננות גבוהה, שמים גבוהים

צורת רבים: lumbor. LT1:259, MC:222, Nam, RGEO:67, SYAD, RGEO:74, MC:223

lumbo

עננות כהה ונמוכה

ראה גם מפלצת. NOROTH

norsa

ענק

 מילולית - "ציפור שרה". -MR:238/252, LIN2

lirulin

עפרוני

ידועה הצורה aldaron - "של העצים". "מלא עצים, מיוער": aldarwa, "מוצל ע"י עצים": aldëa ; שדירת עצים: aldëon; "שר העצים" (אחד משמותיו של אורומה): Aldaron.

alda

עץ

עץ גבוה ומבוּדד.

ornë

עץ

עץ גדול.

taulë

עץ

GALAD/Nam/LotR:1147/1157/VT39:7, OR-NI/LotR:488 cf. Letters:308, LT1:267, LT1:249, Silm:32, 378

 

עץ

כנראה מחליף את tasarin ב LT2:346. -TATHAR/Silm:438

tasar, tasarë (þ)

עץ-ערבה

קיים הומופון במשמעות "עשוי מצמר, צמרירי".

toa

עץ (חומר)

שטח מיוער: tavas

tavar

עץ (חומר)

פיסת עץ גולמי

runda

עץ (חומר)

פיסת עץ מעוצב. "אולם עץ": ampano.

pano

עץ (חומר)

עץ הסקה. "עשוי מעץ": turúva

turu

עץ (חומר)

-TÁWAR/Silm:438/MC:222 cf. 215, RUD, PAN, YUL, LT1:270, STAB, TAM, LT1:267

 

עץ (חומר)

ÓR-NI- (see ORO)

ornë

עץ בודד

מתיחס גם לעץ שזיפים . GL:18

aipio

עץ דובדבנים

מרובה צפצפות - lintyulussëa . -TYUL, LIN

tyulussë

עץ צפצפה

 UB, UR

úvëa, úra

עצום, מרובה

-RUN

runya

עקבה (טביעת-רגל)

מכופף. SKWAR

hwarin

עקום

שגוי. RÁYAK

raica

עקום

כפוף, גיבן. LT1:260

cauca

עקום

בצורת וו (תלייה). REP

rempa

עקום

התעוררות: cuivië, cuivë. מתעורר (ת'): cuivëa. -KUY/Silm:429

coiva-

ער

התעוררות: cuivië, cuivë. מתעורר (ת'): cuivëa. -KUY/Silm:429

coiva-

ער

גם: שקיעה, מערב

andúnë

ערב

MC:222, THIN

sinyë

ערב

-LAN , LT1:254

lanat

ערב, חוטי הרוחב

-LED, WJ:363

wistë

ערב, חוטי הרוחב

KHAG

hahta

ערימה, מצבור

מילה זו מופיעה ב LT1:253, אבל יתכן והיא אינה תקפה בקווניה בוגרת (באטימ', findë משמעותו "תלתל שיער").

findë, finië

ערמומי

קיים הומונים במשמעות "בין-ערביים".

hísë

ערפל

אפילה, לילה.

hiswë, hui

ערפל

-KHIS, LT1:253

 

ערפל

Nam/RGEO:67, KHIS

hísië (Þ), hísë (Þ)

ערפל

שופע, משגשג. -GALA

alya

עשיר

משמש גם כש"ע: עושר, שפע. LT2:335

autë

עשיר

בעל רכוש, בר-מזל. KHER

herenya

עשיר

-KAYAN, KAYAR

cainen

עשר

-YA

yára

עתיק