ל

 

† - מילה פואטית או ארכאית. (למשל: †él "כוכב" כאשר elen היא המילה ה'עדכנית' לכוכב) או פירוש ארכאי או פואטי למילה. * - צורה שלא אומתה בכתבים. ** - צורה שגויה. # - מילה שאומתה רק בתור חלק או הטיה ממילה או צורה אחרת. רשימת מקורות שמופיעים בהערות: LotR- שר הטבעות. Silm - הסילמריליון. MC - המפלצות והמבקרים (לא תורגם לעברית). MR - טבעתו של מורגות (לא תורגם לעברית). LR- הדרך האבודה (לא תורגם לעברית). Etym - האטימולוגיות. FS - שירה של פיריאל. RGEO - הדרך הלאה נמתחה (לא תורגם לעברית). WJ - מלחמת אבני היקר (לא תורגם לעברית). PM - עמי הארץ התיכונה (לא תורגם לעברית). Letters - המכתבים של ג'.ר.ר טולקין. LT1 - ספר הסיפורים האבודים 1 (לא תורגם לעברית). 2LT - ספר הסיפורים האבודים 2 (לא תורגם לעברית). Nam - נאמארייה (מתוך שר הטבעות). Arct - משפט 'ארקטי' מתוך סיפורי אבא חג המולד. - GL - לקסיקון גנומי. QL - לקסיקון קווניה. VT - ויניאר טנגוואר.
ש"ע - שם עצם. ש"פ - שם פועל.

כאשר במילת הקווניה מופיע S אשר מקורה נבע מ Þ (th כמו ב thing) יש לאיית אותה עם האות súlë במקום עם האות silmë בטנגוואר. למרות שטולקין עצמו שכח או התעלם מכך, בכל המילים אשר יש לעשות כן מופיע הסימן (Þ).

 

"אני לא (עושה כך וכך)"; צורת עבר: úmë

uin, umin

לא

אל. אל תעשה זאת: áva carë!

áva, avá

לא

לא! בציווי.

vá!

לא

UGU/UMU, WJ:371

 

לא

משמש לשלילת עובדות, או מה שמוצג כעובדות. היא נגזרת מהשורש שמביע התנגדות או איסור לבצע דבר מה.  LA, WJ:371-370

לא

בהחלט לא, להפך; משמש גם לשאלת שאלות ספקניות.

lala, lau, laumë

לא

מילת קריאה. לומר לא: väquet- (לאסור, לסרב) נתונים גוף ראשון הווה:väquetin, ועבר: väquenten. לסרב: ava-. (צורת עבר: avanë), פועל זה נמצא בשימוש מצומצם בשפה היום יומית. KWET

לא

תחיליות שלילה. ראה אל- . , WJ:370

ú-, il-.

לא

אני לא [אעשה משהו בעתיד]! (מילת קריאה, גם "אל [תעשה זאת]!"). WJ:364/365, VT39:14

לא

שלילת העתיד, גוף ראשון יחיד: "אני לא [אעשה]"

avan, vän, vanyë

לא

שלילת העתיד, גוף ראשון רבים: "אנחנו לא [נעשה]"

avammë, vammë

לא

קריאה: "לא אעשה זאת!", "אל תעשה זאת!"; -WJ:371

לא [בעתיד]

אני לא [+פועל בעתיד]

avan, ván, vanyë

לא [בעתיד]

אנחנו לא [+פועל עתיד]

avammë, vammë

לא [בעתיד]

רבים: penyë. #penya tengwe - סימנים לא מספיקים. ניתן גם לתרגם כ'סימנים לקויים'- הברות המכילות תנועה ללא עיצור מקדים.  VT39:6, 8

penya

לא מתאים, לא מספיק

 -MEL, LT1:262, WJ:412

mel

לאהוב, לחבב

-TUR, MAK, VT39:10, MA3

mahta-

לאחוז (בנשק)

אני אוחז, גוף I הווה, צורת עבר turnë. TUR

turin

לאחוז, למשול

לאחוז נשק, להלחם.  MAK

mahta-

לאחוז, למשול

MAT

mat-

לאכול

váquet- לאמר לא; avaquétima- שאסור לו להיאמר

quet

לאמר

מילה שאין לה נטייה ומופיעה רק במבנה "X אמר/ה". מימרה: eques.

equë

לאמר

-Silm:436, WJ:370, LT2:348, WJ:392

 

לאמר

KHOTH/MC:223

hosta

לאסוף, לקבץ

MC:223

hosta-

לאסוף/להתאסף

ידועות צורות גוף ראשון aorist ועבר:váquetin, váquenten.

váquet-

לאסור

צורת העבר היא ללא ספק *avaquentë; השוו quet- בערך: להגיד, לומר.

avaquet-

לאסור

-WJ:370, KWET

 

לאסור

-WJ:370, KWET 

avaquet-

לאסור

לא לאפשר להמשיך nuhta-  -DAB, WJ:413

lav-

לאפשר, להרשות

לא לאפשר להמשיך nuhta-  -DAB, WJ:413

lav-

לאפשר, להרשות

האבר הפיזי. " בעל לב-": #honda, משוחזר מ- sincahonda בעל לב צור.

hón

לב

נפש. הערה: קיים הומונים שמשמעותו "עולה".

órë

לב

נפש, מזג.

indo

לב

מילולית: מרכז. מתייחס לנפש הפנימית (sáma) או לנשמה (fëa)

enda

לב

מילה נפוצה פחות.

elwen

לב

לב להבה (מכינויי השמש).

Naira

לב

-KHÔ-N-, LotR:1157, ID, VT39:32, LT1:255, LotR:1015 cf. SD:68, 72, LT1:262, MR:198

 

לב

אחד, רק, בלבד, אַבָל. -ERE, LT1:269

er

לבד

ביחידות, בלבד. גם כשם עצם: בדידות.

eressë

לבד

לבן בוהק (כסוף) -  silma. SIL/LotR:94

sil-

לבהוק בלבן

NIK-W

ninquita-

לבהוק בלבן

גוף ראשון הווה: tulin; עבר מורכב: utúlië; עתיד: tuluva מופיע בצרוף  entuluva "אני אבוא שוב". קיים הפועל hótuli במשמעות "לעזוב קבוצה אחת ולהצטרף לשניה הנמצאת במקומו או במחשבתו של הדובר."  TUL, LotR:1003, Silm:229, WJ:368

#tul-

לבוא, להגיע

מילולית "צרור מזמר". יתכן שצריך להפוך ל-*Lindelohtë  לאור החלטה של טולקין שכל kt הופך ל- ht. -LT1:258

Lindeloktë

לבורנום (סוג צמח)

LT1:272

vaina

לבוש, מצופה

-RAW, LT1:260

ravennë

לביאה

צונן, חיוור

ninquë

לבן

כנראה קשור ללובן של עננים, fanyar

fána/fánë

לבן

"צח כשלג"

lossë

לבן

NIK-W-/GL:60/Silm:435 cf. WJ:417, RGEO:69, MC:221-223

 

לבן

קיים הומונים במשמעות "יציב, חזק, איתן". -LT1:270 cf. TULUK

tulca-

לבסס, לייצב

גוף ראשון הווה.SYAD, LT2:342, LotR:1085 cf. Letters:425

hyarin

לבקע, לפלח

מתורגם "הוא בורח" ב- LT:251, אך בקווניה מאוחרת המשמעות היא "אני בורח".

usin

לברוח, להמלט

-LT1:267

Laiqualassë

לגולאס

SÁLAP

salpa-

לגמוע

פועל עומד. כך ב- WJ:411; ב- LT1:267 מופיע telu-. השוו גם: telma - "סיום, חתימה, דבר-מה המשמש לסיום עבודה או עניין כלשהו", "לעיתים קרובות מתייחס לפריט האחרון במבנה, כמו אבן-ראשה".

tele-

לגמור, לסיים

להפסיק.

tyel-

לגמור, לסיים

פועל יוצא. לשים קץ ל-.

metya-

לגמור, לסיים

LotR:1003, MET, LT1:267, WJ:411, KYEL

 

לגמור, לסיים

WJ:392

aqua

לגמרי, לחלוטין

KYAR

tyar

לגרום

 

hlapu

לדאות ברוח

KHIM

himya

לדבוק ב-, להצמד ל-

quentë- צורת העבר. LT2:348

quet-

לדבר

נתונה צורת העבר sintanë, אף שהיא נראית רגילה לחלוטין.

sinta(þ)

לדעוך

למות.

fir-

לדעוך

"לדעוך באיטיות", צורה של fir- המביעה הווה חוזר; ידועה צורת בינוני fifírula.

fifíru-

לדעוך

-THIN, MC:222/223, LotR:1141

 

לדעוך

PM:361-362

can-

לדרוש

ראו לזרז.

horta-

להאיץ

KAL

calya

להאיר

PHAY

faina

להאיר, להפיק אור

TAY

taita

להאריך

"להבה חדה": Aicanáro (כך ב- Silm:435, ב- MR:323 מופיע Aicanár) ("אש נוראה" - איגנור), "להבה אדומה": rúnya; "לב-להבה" (כינוי לשמש): Naira, "בצבע הלהבה" (אדום-זהוב): culina, culda. -NAR1, LT1:260, Silm:437, MR:198, KUL

nár, nárë, velca

להבה

 

rúnya

להבה אדומה

-TUL

tulta-

להביא, לזמן

"הבנה": handë; "נבון": handa. -KHAN

hanya-

להבין

WJ:415

ruhta-

להבעית, להפחיד

פועל שאינו בשימוש בשפה רגילה. -WJ:370, KWET

ava-

להגיד "לא"

-BAR

varya

להגן

יעוד: maranwë. MBARAT

martya-

להועיד

צורת העבר hehtanë ניתנת אך נראית רגילה לחלוטין. -WJ:364, 365

hehta-

להוציא מן הכלל, לשלול, לנטוש

-LT1:335

rahta-

להושיט (יד), להימתח

בעיקר דברים גדולים וכבדים. בינוני פועל: rúmala. MC:223, 222

rúma-

להזיז

מתקשר להזזת דברים גדולים. MC:223, 222

rúma

להזיז

משוחזר מצורת בינוני פועל amortala.

#amorta

להזיז, למשוך

של דברים גדולים וכבדים. משוחזר מצורת בינוני פועל rúmala.

rúma-

להזיז, למשוך

MC:222 cf. 215, MC:223, 222

 

להזיז, למשוך

משוחזר מצורת המקור: enyalië. -UT:302, 317

#enyal

להזכר

משוחזר משם הפעולה: nurtalë "החבאה". Silm:120

#nurta

להחביא

LT1:255 מביא את "אני מתחבא" כתרגום ל lomir. צורה זו תהפוך בקווניה נוסח שרה"ט ל*lomin;

#lom-

להחביא

LT1:261

moru-

להחביא

בני לילית אינם נוהגים להשתמש במושגי בעלות לגבי ילדים. בן לילית לא יאמר "יש לי 3 ילדים" אלא "3 ילדים הצטרפו לביתי". MR:228

harya-

להחזיק בעלות על

MC:223

talta-

להחליק

TEL

telta

להטיל צל

PHEW

feuya-

להיגעל

חנוק, טבוע: quorin. LT1:264

quoro

להיחנק

שונה מ- racta בהתאם להחלטה שכל kt הופך ל- ht בקווניה מאוחרת. LT2:335

rahta-

להימתח

להסכים, להרשות. -DAB

lav-

להיענות

WJ:365-366, 368

auciri-

להיפטר מ-, להוריד בחיתוך

UT:317/LotR:1003

mar-

להישאר במקום קבוע, להתגורר

בטנגוואר, יש להשתמש באות nwalmë בשביל הצליל nw בתחילת המילה. ÑGWAL

nwalya

להכאיב, לענות

קיים הומופון במשמעות "לצחוק", אך צורות העבר נבדלות. LA

lala-

להכחיש

TATA

tatya-

להכפיל

MBAW

mauya

להכריח, לכפות

WA3

vahta-

להכתים

-MAK

mahta-

להלחם, לשאת נשק

לתכנן, ליצור. קיים הומופון שמשמעותו "לעבור" GAWA

auta-

להמציא

-LT1:263

nornoro-

להמשיך

צורת עבר: farnë. PHAR

farya-

להספיק, להשביע רצון

GL:41

yolo

להסריח

SWIN

hwinya-

להסתחרר, להתערבל

"מצועף" halda (סמוי, מוצל, מעורפל). -SKAL

halya-

להסתיר, לכסות

SKAL

halya

להסתיר, לסוכך מהאור

 -LT1:262, EN

yéta

להסתכל על

BER

verya-

להעז

-WIL, MC:223, KHOR

horta-

להעיף, לזרז

צורת עבר: vannë. קיים הומופון במשמעות "יפה". WAN

vanya-

להעלם

זה אשר נעלם: avánië ר': avánier או vánië (צורה שירית). -WJ:366

vánë

להעלם

ראה: "לא".

 

להפך, נהפוך הוא

MC:221

cir

להפליג

KHAW

hauta

להפסיק את, לעצור

PUS

pusta

להפסיק את, לעצור

צורת עבר: vannë. עיין גם "ללכת".

vanya-

להפרד, לעזוב

משמעות נוספת: "ההוא". מצויין, שהצביעו עליו: tengë

tana

להצביע,לציין

אין לבלבל עם שם העצם tëa שמשמעותו "קו ישר, דרך"

tëa-

להצביע,לציין

MR:385, VT39:6, WJ:394, 395 cf. TEK, VT39:6

 

להצביע,לציין

MC:223

tihta

להציץ

tunda משמעותו גם "גבוה". -Silm:438, LT1:270

tinta, turu, tunda

להצית

KHIM

himya-

להצמד

KHIM, UT:317/LotR:1003

himya

להצמד ל(כללים)

-TAM 

tamba

להקיש

גוף ראשון הווה. עבר tamnë.  TAM

tamin

להקיש, לטפוח

 PHAY

faina

להקרין אור

-LAS2

lár-, lasta-

להקשיב

למילה זאת יש גם משמעות של "זה". MR:385

tana-

להראות

GL:23

quildë

להרגיע, להשקיט

צורת עבר: ortanë. ORO, Nam, RGEO:67, LT2:335

orta

להרים

(ב LT1:248 קיים גם בצורה äyë) ,-LotR:747, 950 Letters:385

aiya

להריע, לברך לשלום

משוחזר מ- erin - "נשאר". -LT1:269

#er-

להשאר

נתונה צורת עבר: nentë.  - QL:66

net-

להשיג, לקבל

WJ:411

telya

להשלים, לסיים

-TIW

tiuya-

להשמין, לתפוח

LAM

lamya-

להשמיע

מופיע בצורה merë (כנראה גוף שלישי הווה). צורת עבר: mernë. משתוקק להתחיל/ללכת: mína. עיין גם "תשוקה".

#mer-

להשתוקק

-MIL-IK, LT2:345

milya

להשתוקק ל-

 

mína-

להשתוקק ללכת לאנשהו

UT:317

mar-

להשתקע

(גוף ראשון הווה). צורת עבר tirnë. צורת עתיד tiruva.

tirin

להתבונן, לשים לב

 

cim-

להתבונן, לשים לב

MC:222, 214, TIR  GL:39

 

להתבונן, לשים לב

להיעשות ישן. yerya הוא גם שם התואר "ישן, בלוי". -GYER

yerya-

להתבלות

-GAWA

auta

להתחיל, להמציא

חתונה: vestalë. -BES

vesta-

להתחתן

GAYAS

aista-

להתיירא, לפחד

-LING

linga-

להתלות, להדלדל

מפולת: atalantë. MC:223

talta

להתמוטט, ליפול

משוחזר מצורת העתיד - termaruva.  -TER

#termar

להתמיד, לעבור את זה

 -MC:223, 222

píca

להתמעט, להיחלש

TIW

tiuya-

להתנפח, להשמין

רק חלק ruxala הוא מוכח. MC:222 cf 215

ruxa

להתפורר

-UT:436

*hyer

להתפלל

 (RIK(H

rihta-

להתפתל, לבצע תנועה פתאומית

לרצות ללכת בכיוון מסויים. VT39:11

mína-

להתקדם אל

בעבר  lendë. -WJ:363

lelya-

להתקדם, להמשיך

"נרחב": palla. -PAL

palu-, palya-

להתרחב, להשתרע

#mehtar  משוחזר מ Telumehtar  "לוחם השמיים". ב LT1:268 מופיע גם mordo "לוחם, גיבור". אבל בקווניה מפותחת mordo פירושו "אלמוניות, צל, כתם". -KYAR (ר' KAR), UT:458, LotR:1146, MAK, TEL.

ohtatyaro, Ohtar, #mehtar

לוחם

צורת עבר: quentë. LT2:348

quet-

לומר

ראו לדבר.

quet-

לומר

-LT1:254, UT:22 cf. 51, KAL, MC:223

cala-, calta-

לזהור

TUL, UT:317

tulta-, yal-

לזמן

TUL

tulta

לזמן, להזמין

גוף ראשון הווה. LIR1

lirin

לזמר

-LT1:259

luvu

לזעוף, לקדור

"זרם, נחל": celumë; "זורם, שוטף" (תואר): úlëa, "נוזלי": sírima. -SIR, LT1:249, KEL/MC:223, LT1:265

sir-, lutta-, lutu-

לזרום

 

celu-

לזרום

גוף ראשון הווה. rendë- צורת העבר. RED

rerin

לזרוע

"זירוז": hortalë. "דחיפוּת": hormë. -KHOR -Nam/RGEO:67

horta-

לזרז, להאיץ

NEI

nítë

לח

משוחזר מ- Envinyatar - "המחדש". -MR:405, LotR:897

envinyata-

לחדש

TATA

tatya-

לחזור, להכפיל

-PEL, UT:171, 434

pel-

לחזור, ללכת מסביב

גוף שלישי עבר tancë. -TAK

tacë

לחזק

לכבול, לרסן. VT41:5, 6

avalerya

לחזק

-WJ:392

aqua

לחלוטין

 

lindë

לחן, נעימה

מופק מהמלה pelekta-, בעקבות החלטה של טולקין שכל kt יהפוך ל ht. LT2:346 

*pelehta

לחצוב

LT2: 347

tara-

לחצות

LT2: 347

tara-

לחצות

חצוי: perina. PER

perya-

לחצות, לחלק לחצאים

בצמוד למילה זו מוזכרת המילה  perina פרושה אינו וודאי אבל כנראה יש לתרגמה "חצוי, מחולק לשניים".  -PER

perya-

לחצות, לחלק לשניים

NOT

not-

לחשב, לספור

WJ:365-366, 368

hóciri

לחתוך חתיכה (על מנת להשתמש בה)

RIS

rista-

לחתוך, לקטוע,

הטווָה-תמיד: Vairë (שם של ואליֵה). LAN, VT39:10

lanya-

לטוות, לארוג

עבר: lendë. WJ:363

lelya-

לטייל

-RIK(H)

rihta

לטלטל

גוף ראשון הווה. KYAB, MR:215

tyavin

לטעום

טיפה קטנה: liptë . LT1:258

lipte-

לטפטף

בכתיבת טנגוואר יש להשתמש באות nwalmë על מנת לתעתק את האותיות nw שבתחילת המילה.

nwalya-

לייסר, לענות

[לילה, שעת ליל, (צללי הלילה), ב LT1:255 מבואר כ"אפלולית, חשכה"). בשימוש ואלינורי, המילנ "אינה מכילה הקשרים לרשע; זוהי מילה של שלום ושלווה ללא אסוציאציות של פחד..." ל"לילה" במובן האפל, mórë נראית כמועמדת הטובה ביותר. עם זאת lómë בסופו של עניין פיתח קונוטציות אפלות יותר בקרב הגולים, כי כאשר קראו auta i lómë "הלילה חולף" לפני הנירנאת' ארנואדיאד, הנולדור השתמשו במילה זו בצורה מטאפורית לציון ממשל מורגות'. DO3, SD:306, Silm:229 

lómë, ló

לילה

ב LT1:253 מבואר hui כ"ערפל, חושך, לילה". PHUY

Fui, Hui

לילה

חשכה, אופל - מחליף את mori המופיע ב LT1:260.

mórë

לילה

ÑGOL, Silm:432

nólë

לימוד, חוכמה, ידע

בצורת עבר: ónë, ontanë.  ONO

onta

ליצור

-WJ:391

car-

ליצור, לעצב

-LT1:265

salma

לירה (סוג של נבל)

-VT41:5, 6

avalerya-

לכבול, לרסן

מילולית: "לשים גג". TOP, Nam/RGEO:67

untúpa-

לכסות

משוחזר מצורת העבר: undulávë. מילולית: "ללקק למטה" (down-lick)

#undulav-

לכסות לגמרי

TEL, LT1:268

telta

לכסות, להאפיל

LUK

luhta-

לכשף

משוחזר מגוף III הווה: tecë "מערכת כתב" tencelë (איות); -TEK cf. WJ:394, 395, LT2:346

#tec-

לכתוב

ראה "לשאת"

 

ללבוש

colla - בינוני פעול. משמש גם כשם-עצם = "בגד, גלימה".

#col-

ללבוש

להצמיח עלים או פרחים.  ראה גם "עלה"

lohta

ללבלב

SÁLAP

salpa-

ללגום, לגמוע

במקורות מאוחרים יותר nosta מופיע גם בפירוש של "לגרום".  LT1:272

nosta

ללדת

לחש: lussë. -SLUS

lussa-

ללחוש

WA3

vahta

ללכלך

צורת העבר זהה: lendë. להמשיך, לטייל.

lelya-, linna

ללכת

צורת העבר: oantë, עבר מושלם: oantië. מתאר עזיבה פיזית.

auta-

ללכת

צורת העבר: vannë. לעזוב, להעלם.מילה נפוצה יותר המתארת העלמות פחות פיזית כגון ללכת לאיבוד. קיימת גם צורת עבר לירית-ארכאית: anwë. עבר מושלם: avánië (רבים: avánier) או vánië. עזב, נעלם: vanwa

vanya-

ללכת

לך! הסתלק!:heca!  (ע"ע הסתלק!) , לגרום למישהו ללכת (בכיוון מסוים): menta- (לשלוח).

 

ללכת

-WJ:363, LED, PEL, LT2:347, WAN,  Nam, WJ:364, VT41:5, WJ:366

 

ללכת

הליכה: vanta. -BAT

vanta-

ללכת

-MC:223, WJ:407

hosta

ללקט, לאסוף

 

salpa-

ללקק, ללגום

גוף ראשון, הווה. צורת עבר: lávë

lavin

ללקק, ללגום

צורת חזרה  - ללקק שוב ושוב.

lapsa

ללקק, ללגום

-SÁLAP cf. LT1:266, DAB/Nam

 

ללקק, ללגום

מילולית: לחם החיים. Silm:406/429

coimas

למבאס

MC:223

fir-

למות

במקור התייחס ל-"מישהו הנאנח או משחרר נשימה עמוקה", אך שימש גם לתיאור מיריאל כאשר "נשמה את נשימתה האחרונה" ומתה; מאוחר יותר התייחס למוות של בני-תמותה. ידועה צורת עבר מושלם:  fírië ; *ifírië עשויה להיות הצורה המקובלת יותר. -MR:250

fírë-

למות

מתחת. UNU

undu

למטה

הרחק למטה.

nún

למטה

כך ב- Nam; באטימ' מופיע no-UNU, NÛ

undu, nu, nún

למטה, למטה מ-, מתחת ל-

עתיד #quantuva מופיע ב- enquantuva - "ימלא מחדש". -WJ:392, Nam; cf. KWAT

quat-

למלא

משוחזר מצורת העתיד: enquantuva. Nam

#enquat

למלא מחדש

לעצור, למנוע מלהגיע לכדי השלמה. -WJ:413

nuhta

למנוע המשך

-NOT. Nam

onot-

למנות

הצורה amu  ב- LT2:335 היא כנראה צורה ארכאית. מדרון עולה: amban; במעלה הגבעה (ש"ת): ambapenda, ampenda. .  -AM2, UNU

amba, ama, am-

למעלה, כלפי מעלה

ידועה רק צורת העתיד hiruva.

#hir-

למצוא

רק צורת המושלם ידועה: #utúvië [עם סיומת כינוי-שם: utúvienyes - "מצאתיו"].

#tuv-

למצוא

קשה לומר מה ההבדלים במשמעויות שתי המילים הללו (אם יש); הפועל #tuv- ללא ספק זהה ל- tuvu- המופיע ב- GL:71, במשמעות "לקבל". -Nam/RGEO:67, LotR:1008

 

למצוא

NDAN

a-nanta/ananta

למרות זאת, עם זאת

"אני מושך" - גוף ראשון הווה.

tucin

למשוך, לשאוב

KALPA

calpa-

למשוך, לשאוב

גוף ראשון הווה. צורת עבר: turnë. להחזיק, לשלוט. -TUR

turin

למשול

מופיע ב- LT1:273, כנראה אינו תקף בקווניה בוגרת.

vard-

למשול

LT1:341

lenu-

למתוח

. -LT:258

lohta

לנבוט

לשאת נשק, לאחוז, להלחם. -TUR, AK/VT39:10

mahta-

לנהל

גוף ראשון הווה. -SED, GL:23 

serin

לנוח

 KHAW

hauta-

לנוח, לקחת הפסקה

 

intya-

לנחש

עבר hehtanë. "בני-הלילית הנטושים": ראו נטושים, ה-. "אדם שאבד או ננטש על ידי חבריו" (חסר-בית, מנודה, נמצא מחוץ לחוק): hecil (צורה כללית; זכר: hecilo, נקבה: hecilë). -WJ:365

hehta-

לנטוש

lórë -תנומה; lorda - מנומנם.

lor-

לנמנם

murmë-תנומה; murmëa - מנומנם.

muru-

לנמנם

LT1:259, LOS, LT1:259, 260

 

לנמנם

נצנוץ(ש"ע): tindë, wintil. מבהיק, כסוף (ת.) tinda. -TIN, LT1:261

tinë

לנצנץ

ידועה רק צורת הרבים tintilar. -Nam, RGEO:67

#tintila-

לנצנץ

נשיפה: hwesta . -SWES

hwesta-

לנשוף

-PHAS

fasta-

לסבך

-SKAL, TEL

telta, halya

לסוכך

-MBAKH

manca-

לסחור

ראו לגמור.

 

לסיים

פועל יוצא. -WJ:411

telya-

לסיים, להשלים

הרכיב not- יכול להיות מבודד מהמילה únótimë - "רב מספור". השורש באטימ' אבל משמעותו שם "לספר, לגולל". ניתן לספירה: nótima  -NOT, RGEO:67,  Nam

not-

לספור

 שאין לספרו: avanyárima. -NAR2, WJ:370

nyar-

לספֵּר

Avanyárima - אסור לספר (סודי). -NAR2, WJ:370

nyarin

לספר

-WJ:370, KWET

váquet-

לסרב

-LotR:1157, Silm:427, ÁNAK 

anca

לסת

לעבוד קשה. -MÔ

móta

לעבוד

-MÔ

móta-

לעבוד קשה

לעזוב, להסתלק. צורת עבר: oantë, oantië במשמעות פיזית של "ללכת למקום אחר".

auta

לעבור

פחות פיזי מ oantë, יותר "נעלם". מאשר "עבר הלאה"). צורת פרפקט - avánië (ברבים avánier)

vánë

לעבור

רק בשפה הארכאית

anwë

לעבור

-WJ:366; Silm:229

 

לעבור

רבים: -nnar. Elenna  - "לעבר הכוכבים" (Elen + na[n]). ראו גם עד ש- , עד. NÂ, Plotz letter, UT:432, Silm:313

-nna

לעֵבר

YAY

yaiwë

לעג

"אני עף", גוף ראשון הווה; עבר willë (השוו wili- - "להפליג, לצוף, לעוף" ב- LT1:273). "":  horta-.

wilin

לעוף

"לעוף או לזרום ברוח": (ידועה צורת הבינוני  hlápula);

hlapu-

לעוף

-WIL, MC:223, KHOR

 

לעוף

עבר: oantë, oantië. -WJ:366

auta

לעזוב

-LT1:271

vaita-

לעטוף

WJ:413

nuhta-

לעכב

כנראה צורת מקור נטוי. צורת הבסיס היא אולי #ven-.  LT1:254

venië

לעצב

להפסיק. KHAW

hauta

לעצור

 פועל יוצא - לעצור מישהו אחר. PUS

pusta

לעצור

לחסום. TAP

tápë

לעצור

להפסיק לפני הסוף. WJ:413

nuhta

לעצור

לסיים, לגמור. KYEL

tyel-

לעצור, להפסיק את

"הבאים בעיקבות" (כינוי לבני-האדם): Hildor, Hildi (צורת יחיד לא-בדוקה: #Hildo; רבים עם יחסת מושא: hildin; השוו גם: Hildinyar - "יורשַי" בשבועת אראגורן). -KHIL/Silm:116/122/403, FS/WJ:387, LotR:1003, 1004

hilya-

לעקוב

עוקץ: erca . ERÉK, NAS

erca-

לעקוץ

NAS

nasta-

לעקוץ

משוחזר מ-carin גוף ראשון הווה (אני עושה). על פי האטימולוגיות צורת העבר היא carnë, אך גם FS וגם SD:246 מביאים את cárë ויש להעדיף צורה זו. בינוני פעול: #carna - עשוי מתועד בצורה Vincarna "זה אך נוצר" ב MR:305. KAR

car-

לעשות, לייצר

רבים הווה:  lantar, רבים עבר: lantaner ובינוני  #lantala ידועים. -DAT/DANT/MC:222, Nam, SD:246, LT1:254, Silm:102/414, TALÁT

lanta-

לִפול

גוף ראשון הווה: "אני חש פחד או אימה", בקווניה זהו פועל יוצא, לדוגמא: *rucin Orcollon - "אני פוחד מאורקים". -LT1:257, WJ:415

rucin

לפחד

 

לפני

פצוע: harna; פצע (ש"ע): harwë. -SKAR

harna-

לפצוע

TUY

tuia-

לפרוץ, לנבוע

-PAT, VT39:23, VT39:23/VT41:5

panta

לפרוש, לפתוח

PAL, VT39:23, VT39:23/VT41:5

palu, palya

לפתוח לרווחה

משוחזר מהצורה irícië (עבר מושלם). VT39:9

#ric-

לפתל, להתפתל

פועל זה משמעותו "לצוות" כשנושאו הוא אדם, ו"לדרוש" כשהנושא הוא חפץ. מפקד: cáno (ע"ע) PM:361-362

can-

לצוות, לדרוש

משמש רק לגבי הוואלאר. לדוגמא: á vala Manwë - הלוואי ויצווה על כך מאנווה. Valar valuvar - פקודתם של הוואלאר תיעשה. -UT:388, WJ:404

vala-

לצוות, לפקוד

ב- LT1:273 מופיע wili- - "להפליג, לצוף, לעוף", אך ראו לעוף. -LT1:249

lutu-

לצוף

קיים הומונים שמשמעותו "להכחיש". בעבר: *landë

lala

לצחוק

TUY, LT:258

tuia-, lohta-

לצמוח

*ramando- צעקן (רבים: ramandor).

rama-

לצעוק

("אני צופה", גוף I הווה). צורת עבר tirnë; צורת העתיד tiruva; מגדל-תצפית: tirion; תצפית, ערנות: tiris. -TIR, MC:222 cf. 215, LT1:258, LT1:268

tirin

לצפות

-PAN, VT41:5, 6; LT1:270 cf. TULUK

panya-

לקבוע, לקבע

 -GL:71

tuvu-

לקבל

לכונן, לייצב. הערה: קיים הומונים במשמעות "חזק, איתן".

tulca

לקבע, לקבוע

לחכות, להתיישב במקום אחד

mar-

לקבע, לקבוע

מועד קבוע (השוו פסטיבל)

asar

לקבע, לקבוע

-PAN, LT1:270 cf. TULUK, TAK, UT:317, WJ:399

 

לקבע, לקבוע

משוחזר מצורת העבר, airitänë. VT32:7

airita-

לקדש

-NAY, LT1:262, RGEO:66

naina, nyéna

לקונן, להתאבל

LT1:259

mac-

לקטול, להרוג

נבול: hessa (מת). -LT1:255

hesta-

לקמול, לנבול

ב- LT1:254 מופיע hilcin - "זה קופא", אבל בקווניה מאוחרת המשמעות תהיה, אם בכלל, "אני קופא" -WJ:417, LT1:254

niquë-

לקפוא

 

mart-

לקרות

NUT

nut-

לקשור

cenuva- צורת העתיד;

cen

לראות

ela- ראו! (מבט ישיר אל חפץ מסויים)

véla-

לראות

-MC:222, Arct, WJ:362 cf. 360

 

לראות

להיות בעל מטרה, לרצות ללכת לאיזה מקום, לעשות מאמץ אחרון.

mína-

לראות את היעד

לשבת בישיבה שפופה. GL:47

haca

לרבוץ

-ROY1

roita

לרדוף, לעקוב

בהקשר לשמש.  -LT1:263

númeta-, númenda-

לרדת, לשקוע

משמש גם במשמעות: מבצר -LT2:335

arta

לרוחב

leuca משמעותו גם "נחש", וייתכן שהוא תוצאה של טעות בקריאת כתב היד. יש להעדיף את הצורה השנייה. -LEK

leuca-, lehta-

לרופף, לשחרר

 

yarra-

לרטון, לנהום

מתייחס לכלבים.

núru-

לרטון, לנהום

להתלונן, למלמל.

nurru-

לרטון, לנהום

-MC:223, LT1:263

 

לרטון, לנהום

KOT

costa

לריב

LT1:263 cf. NDÛ

núta

לרכון, לשקוע

 VT41:5, 6

avalerya-

לרסן, לכבול

LEK

lehta-

לרפות, לרופף

LILT

lilta-

לרקוד

KALPA, KEL, UT:426, LT1:248

calpa-

לשאוב מים

משוחזר מצורת העבר: maquentë. PM:357

#maquet-

לשאול

אבל בWJ:416 מילה זו מתורגמת "לשתות", זה מעיד על כך ש yulu- במובן "לשאת", אינו קיים בקווניה בוגרת.

yulu

לשאת, לסחוב

-LotR:989 cf Letters:308, UT:436

laita-

לשבח, לברך

KHAM, UT:317

hára-

לשבת

-RAN, Silm:436, UT:460, 461

ranya-

לשוטט, לתעות

איבר בפה.

lamba

לשון

שפה. בלשן: #lambengolmo (משוחזר מצורת הרבים - lambengolmor)

lambë

לשון

המונח הטכני ל"שפה".

 tengwesta

לשון

 

 quetil

לשון

LAB/LotR:1157/WJ:394, 396, KWET

 

לשון

הערה: lia  פירושו גם "חוט, קור-עכביש". -LT1:271

lia-

לשזור

-TYAL/LT1:260

tyalin

לשחק

VT41:5, 6, LT2:250, VT39:17

lerya-- , fainu-

לשחרר

 -VT41:5, 6

lerya

לשחרר, להניח

בעבר hehtanë. -WJ:365

hehta-

לשים בצד, להוציא מן הכלל

גוף ראשון, הווה. GLIR

lirin

לשיר

-Nam/RGEO:67, DUB

caita

לשכב

-VT41:5

menta-

לשלוח

נתון כ: turin (גוף ראשון הווה). צורת עבר:turnë. TUR

#tur

לשלוט

קיימת גם הצורה vard, שלא נמצאת בשימוש בקווניה בצורתה הבשלה. -LT1:272, STAN, WJ:399/VT39:30

heru

לשלוט

KALPA

calpa

לשלות, להוציא (מצרה)

משוחזר מצורת העתיד hlaruva. MC:222.

#hlar

לשמוע

הווה: tevë. שנאה: tevië. LT1:268, LT2:341

#tev

לשנוא

מופיע ב- LT1:258 במשמעות "אני שונא". ניתן לשער את הצורה *mocin בקווניה נוסח שרה"ט.

mokir

לשנוא

משוחזר מצורת העבר ahyanë. PM:395.

ahya

לשנות

INK

intya-

לשער, להניח

-ULU, SD:310

ulya-

לשפוך, לזרום, לרדת בחוזקה (גשם)

NDÛ

núta-

לשקוע

VT39:11

penga-

לשרבב שפתיים

"אני שותה" גוף ראשון הווה. ספל: sungwa. SUK

sucin

לשתות

GAWA

auta-

לתכנן, להמציא

-NÁRAK

narci-

לתלוש, לקרוע

המתועב:Sauron   (Þ)  -PHEW, Silm:418

feuya-

לתעב

-DYEL

yelta-

לתעב

GAT

atsa

לתפוס בוו, להשחיל

 -MAP, LT2:339

mapa

לתפוס, להחזיק

עיצוב (שם עצם) - venwë; מעוצב - canta; אבן גזית, אבן ריצוף - ambal. KAT, LT1:254, MBAL

canta-, venië

לתת צורה, לעצב

-ANA

anta

לתת, להעניק