ח

 

† - מילה פואטית או ארכאית. (למשל: †él "כוכב" כאשר elen היא המילה ה'עדכנית' לכוכב) או פירוש ארכאי או פואטי למילה. * - צורה שלא אומתה בכתבים. ** - צורה שגויה. # - מילה שאומתה רק בתור חלק או הטיה ממילה או צורה אחרת. רשימת מקורות שמופיעים בהערות: LotR- שר הטבעות. Silm - הסילמריליון. MC - המפלצות והמבקרים (לא תורגם לעברית). MR - טבעתו של מורגות (לא תורגם לעברית). LR- הדרך האבודה (לא תורגם לעברית). Etym - האטימולוגיות. FS - שירה של פיריאל. RGEO - הדרך הלאה נמתחה (לא תורגם לעברית). WJ - מלחמת אבני היקר (לא תורגם לעברית). PM - עמי הארץ התיכונה (לא תורגם לעברית). Letters - המכתבים של ג'.ר.ר טולקין. LT1 - ספר הסיפורים האבודים 1 (לא תורגם לעברית). 2LT - ספר הסיפורים האבודים 2 (לא תורגם לעברית). Nam - נאמארייה (מתוך שר הטבעות). Arct - משפט 'ארקטי' מתוך סיפורי אבא חג המולד. - GL - לקסיקון גנומי. QL - לקסיקון קווניה. VT - ויניאר טנגוואר.
ש"ע - שם עצם. ש"פ - שם פועל.

כאשר במילת הקווניה מופיע S אשר מקורה נבע מ Þ (th כמו ב thing) יש לאיית אותה עם האות súlë במקום עם האות silmë בטנגוואר. למרות שטולקין עצמו שכח או התעלם מכך, בכל המילים אשר יש לעשות כן מופיע הסימן (Þ).

 

LT2:340

fuin, hurin

חבוי, נסתר

LT2:340

hossë

חבורה, צבא

 -MEL, LT1:262, WJ:412

melima

חביב

KWAL

qualmë, unqualë

חבלי גסיסה

(או כל פרח גדול). WJ:399, LT1:248

indil

חבצלת

WJ:399, LT1:248

nénu

חבצלת מים

רבים: meldor.

málo, meldo

חבֵר

ז/נ. "ידידותי, נעים": nilda, "חבֵרוּת": nilmë.

nildo/ nildë

חבר

ז/נ. -ser - סיומת במילים מולחמות.

seron, sermo/sermë

חבר

סיומת במילים מולחמות, כמו Elendil, Anardil, Valandil - לפעמים מתורגם כ-"אוהב" במקום "חבר". כשהחלק הראשון של המילה נגמר באותיות l, n, r , ה- n של -ndil נעלמת.

 (-n)dil

חבר

-MEL, WJ:412, NIL, SER, Letters:386

 

חבר

MBER

meryalë

חג, חופשה

מבודד מ- Lestanórë, ראה גם "דוריאת". מילה בסנדרין מאותו השורש היא Lest - כמו ב Lest Melian (מחגורת מליאן) [WJ:228]. הערה: lesta פירושה גם "מידה". WJ:369, Silm:390

lesta

חגורה, מחגורת

-TER

tereva

חד

יתכן שזוהי טעות בקריאה של laica, ואז laicë פרושו חדוּת. LAIK

laicë

חד

יתכן שזוהי טעות בקריאה של laica, ואז laicë פרושו חדוּת. LAIK

laicë

חד

דוקר

maica

חד

דק

terevë

חד

-Silm:434, LT1:255, LT2:337

 

חד

-TER

tereva

חד, דק

ייתכן שזו טעות מ- laica.-LAIK

laicë

חד, חריף

LAIK, Silm:434, AYAK, MR:323

laicë, maica

חד, מפלח

 

laicë

חדות (של תפיסה)

san, -samb.  STAB

sambë(Þ)

חדר

"משכן חדש": Vinyamar, "נמל חדש": Vinyalondë.

vinya, sinya

חדש

חיים חדשים laito, laisi (נעורים, חוסן). Silm:425, UT:471, SIN, LT1:267

 

חדש

רק צורת הרבים astar מתועדת. LotR:1142

#asta

חודש

ייתכן שבקווניה מאוחרת, המילה הזו, המתנגשת עם שמם של הנאנדור, היא ארכאית. -LT1:261

nandor

חוואי, איכר

BOR

vorima

חוזר ונשנה

ראה גם "עיצור". WJ:396, SUS

surya

חוכך (עיצור)

-ÑGOL, LT2:339, WJ:382, WJ:383/396 

nolwë

חוכמת הניסתר

LIT

litsë

חול

-SLIW

laiwa

חולה

שכיב מרע

caimassë, caimassëa

חולה

Engwar - "החולניים", אחד משמות בני הלילית לבני האדם. GENG-WÂ

engwa

חולני

שורש המילה נמחק מהאטימולוגיות, אך המילה נמצאת בשימוש בשרה"ט). LotR:1157

úrë

חום

חום יוקד (קיים הומונים שמשמעותו "שתייה").

yulmë

חום

yúla- גחלת. YUL

yulmë

חום יוקד

בהיר MAD

marya

חום צהבהב

חומה עם תעלת מגן. "עיר עם חומות ומגדלים" tirios. LT2:336, LT1:258

ossa

חומה

חומר בסיסי.

erma

חומר

חומר פיזי. hroa מתפרש גם כ"גוף".

orma, hroa

חומר

MR:338, 218, 216

 

חומר

משמש גם ל "גוף".-MR:218, 216

orma, hroa

חומר

Solosimpë- חלילן חוף, שם קדום של הטלרי LT1:253, Silm:431, SKYAP, LT1:251, 265

falas, falassë, hyapat

חוף

-Silm:431

falassë

חוף, קו המים

מתייחס לאדם

mirima

חופשי

מתייחס לארץ (חופשייה מ-).

latin, latina

חופשי

נזכרת ב- LT1:250, אבל עשויה להיות ארכאית, שכן למילה הזאת מיוחסות בכתבים המאוחרים יותר מספר משמעויות [ראו מוות, רוח רפאים, קרינה]. מכל מקום, fairië - "חופש" לא מתנגשת עם מילים מאוחרות יותר.

fairë

חופשי

חופשי מרוע

aman

חופשי

-LAT, MIS, WJ:399

 

חופשי

VT39:23, LAT, VT39:23/VT41:5

latin, latina

חופשי, מאורר, פתוח (אוויר)

על אדמה. LAT

latin, latina

חופשי, פתוח

TEL, LT1:268

telimbo

חופת השמים

WJ:364, 365

hequa

חוץ מ-

WJ:399

axan

חוק, דיבר

שומר חוק: sanya (בדקדוק: רגיל, נורמלי). -STAN, WJ:399, VT39:30, 23

sanyë

חוק, כלל

-LT1:272, STAN, WJ:399/VT39:30

sanyë (Þ), axan

חוק, כלל

בור. קיים הומונים שמשמעותו "רצועה". DAT

latta

חור

פתח, פה. GAS

assa

חור

בלוח השנה של אימלאדריס, hrívë הוגדרה כתקופה בת 72 ימים.

hrívë

חורף

של החורף: Hescil. כינוי של ניאנה "בוראת החורף", LT1:66, 255.

Hesin

חורף

 

Yelin

חורף

-LotR:1141, 1145; LT1:255, LT1:260

 

חורף

ערפל, קדרות. LT1:253

hui

חושך, אפילה

לילה. בני לילית אפלים: Moriquendi, Morimor; בן החושך: morion (מורגות). MOR, WJ:361/Silm:388

mornië, mórë, mor

חושך, אפילה

גם במשמעות "זמן, שעה". ייתכן שטולקין התבלבל עם lómë. LotR:488 cf. Letters:308

lúmë

חושך, אפילה

לילה, דמדומים, קדרות. Letters:308

lómë

חושך, אפילה

צל, עצבות.

huinë

חושך, אפילה

חסון. POL

polda

חזק

איתן, יציב. TULUK

tulca

חזק

-PEL, UT:171, 434

entulessë

חזרה

חיים: cuilë KUY

cuina

חי

-YAT

yanwë

חיבור, גשר

משוחזר מצורת הרבים: celvar. מתורגם כ"יצורים חיים שזזים".  -Silm:52/53,/405:3AN, WJ:416

#celva

חיה, בעל חיים

צורת רבים: lamni, lamani. משמשת לתיאור יונקים בעלי 4 רגליים.

laman

חיה, בעל חיים

 

isca

חיוור

חום צהבהב

marya, malwa

חיוור

כחול חיוור

helwa

חיוור

לבן, צונן

ninquë

חיוור

MAD, SMAL, LT1:256, 3EL

 

חיוור

משמש בדקדוק לתאור מניפולציות שונות על השורש. VT:39:9

antoryamë

חיזוק

-KUY, LT1:267, Silm:406/429

cuilë

חיים

LT1:267, Silm:406/429

laito, laisi

חיים חדשים, נעורים

LotR:1154 C48

tyelpetéma

חיכיים, עיצורי החך

RIM/Letters:178, 382, LT2:341

rimbë

חיל גדול, עם רב

LT1:262

erúmëa

חיצוני, קיצוני

-ÑGOL, LT2:339, WJ:382, WJ:383/396 

ingolmo

חכם, יודע ח"ן

-IS, ÑGOL

istima, nóla

חכם, מלומד

-NGOL, Silm:432, IS, SAY, LT2:339

saira, istima , iswa, isqua. nóla

חכם, מלומד

תורת הנסתר. בא במקום nólemë, שמופיע ב- LT1:263,

nolwë

חכמה

מחקר ארוך, חכמה, ידע. בטנגוואר, ה n התחילית מתועתקת באות נולדו [noldo], ולא נוּמן [númen].

nólë

חכמה

-NGOL, Silm:432, IS, SAY, LT2:339

 

חכמה

ראה גם "חלל".

unqua, ronta, rotwa

חלול

חלומי: olosta, olórëa. LOS, LT1:259, LotR:488 cf. Letters:308, UT:396

olor, olórë, lor

חלום

UT:463

sarnië

חלוקי נחל, חצץ

"חלילן": timpinen. -LT1:266, 268

simpa, simpina

חליל

חלילן:  simpetar; ציפצוף, חילול (בחליל): simpisë. -LT1:266, LT2:347

simpa, simpina

חליל

החלל החיצון.  KUM

cúma

חלל

MC:223

súma

חלל, חור, חיק

להפוך לחלול unca-. UNUK, LotR:1157, LT2:347

unquë

חלל, מקום ריק

PATH

pasta

חלק

LT1:248/265, LT1:271

saiwa

חם

חם מאד, חם כאש. Úrin הוא גם כינוי לשמש.

úrin

חם

-LAW

Lauca

חמים

-LEP/GL:53

lempë

חמש, 5

nasta, nehtë- חוד החנית;  ehtyar- נושא חנית. EK, SNAS, UT:282

ehtë, ecco

חנית

בוגר, גברי. WEG

vëa

חסון

-KHIL/Silm:116/122/403, FS/WJ:387, LotR:1003, 1004

neuro

חסיד, מעריץ

סיומת שמקבילה לתחילית העברית, כמו ב"חסר-בית". -GL:23

viltë-

חסר-

רבים: penyë . סימן חסר: #penya tengwe (מופיע רק בצורת הרבים: penyë tengwi). הכוונה לסימנים בטנגוואר שבהם מופיע רק תנועה, ללא עיצור מקדים.

penya

חסר (ש"ת)

חפוז, מהיר: orna, tyelca. GOR, KHOR, PM:353

ormë

חפזון, עברת זעם

ראו דבר.

nat

חפץ

תכשיט, אוצר, תכשיט זוהר/בוהק. MIR

mírë

חפץ יקר

צורת רבים: pilindi. -PÍLIM

pilin

חץ

- קרן. "צליל-חצוצרה" (צליל חזק): róma  (הערה: באחד ממילוני ה "Qenya" המוקדמים, róma פירושו "כתף"). WJ:400/ROM

romba

חצוצרה

LT1:269

tumbë

חצוצרה

משוחזר מצורת הרבים: mussë tengwi; מילולית: "יסוד רך". -VT39:17

#mussë tengwë

חצי תנועה (דקדוק)

UT:463

sarnië

חצץ, חלוקי נחל

TAL, GL:63

paca

חצר, רצפה

לדוגמא: Essecenta Eldarin wa, שמשמעותו כנראה *"מחקר בשמות אלדריניים", מאחר שטולקין תיאר את המסמך כ-"מחקר במקורותיהם של שמות לִיליים של בני-הלילית". כמו כן  Osanwecenta המתורגם כ"מחקר בתקשורת". תרגום אפשרי אחר של centa הוא "מאמר".  -MR:415

centa

חקירה, מחקר

איש חרב: macar

macil

חרב

UT:284

ecet

חרב קצרה

גם "חרב רחבה". LAG

lango

חרטום של ספינה

נגר, בנאי. -STAB

samno (þ)

חרש, אומן

Talca Marwa- "חרש העולם", אחד מכינוייו של אוולה. TAN, LT1:266

tano

חרש, איש מלאכה

 

fólima

חשאי

 

muilë

חשאיות

 משוחזר מ: Yénonótië "חשבון השנים".  -NOT, MR:48-51

#onótimë

חשבון

LT2:348

mëoi

חתול

-BES

vestalë

חתונה

RIS

rista

חתך

SYAD

hyatsë

חתך עמוק

KIRIS

cirissë

חתך, שסע