ג

 

† - מילה פואטית או ארכאית. (למשל: †él "כוכב" כאשר elen היא המילה ה'עדכנית' לכוכב) או פירוש ארכאי או פואטי למילה. * - צורה שלא אומתה בכתבים. ** - צורה שגויה. # - מילה שאומתה רק בתור חלק או הטיה ממילה או צורה אחרת. רשימת מקורות שמופיעים בהערות: LotR- שר הטבעות. Silm - הסילמריליון. MC - המפלצות והמבקרים (לא תורגם לעברית). MR - טבעתו של מורגות (לא תורגם לעברית). LR- הדרך האבודה (לא תורגם לעברית). Etym - האטימולוגיות. FS - שירה של פיריאל. RGEO - הדרך הלאה נמתחה (לא תורגם לעברית). WJ - מלחמת אבני היקר (לא תורגם לעברית). PM - עמי הארץ התיכונה (לא תורגם לעברית). Letters - המכתבים של ג'.ר.ר טולקין. LT1 - ספר הסיפורים האבודים 1 (לא תורגם לעברית). 2LT - ספר הסיפורים האבודים 2 (לא תורגם לעברית). Nam - נאמארייה (מתוך שר הטבעות). Arct - משפט 'ארקטי' מתוך סיפורי אבא חג המולד. - GL - לקסיקון גנומי. QL - לקסיקון קווניה. VT - ויניאר טנגוואר.
ש"ע - שם עצם. ש"פ - שם פועל.

כאשר במילת הקווניה מופיע S אשר מקורה נבע מ Þ (th כמו ב thing) יש לאיית אותה עם האות súlë במקום עם האות silmë בטנגוואר. למרות שטולקין עצמו שכח או התעלם מכך, בכל המילים אשר יש לעשות כן מופיע הסימן (Þ).

 

LT1:266

solossë

גאות

Altariell- מסתמך על השורש Altariello . Altáriel היא הצורה הנפוצה בקווניה נולדורינית, שפת האם של גאלאדריאל. גירסאת הטלרי היא Alatáriel [UT:266]. (לפי PM:347(בה נמצאת המילה Altariel ללא á ארוך),המקבילה המדויקת בקווניה של הטלרי היא Ñaltariel, אך לא נעשה בה שימוש.) -Silm:433, RGEO:66

Altáriel

גאלאדריאל

שמו בואלינור, מהשורש "חלום", לא תרגום מילולי ל"גאנדאלף" שפירושו "בן הלילית בעל המטה", שם שהוענק לו ע"י אנשים שלא ידעו כי הוא מיא LotR:391, UT:396 cf. 391

Olórin

גאנדאלף

 

halla

גבוה

קיים הומונים במשמעות "להדליק, להצית"; TUN

tunda

גבוה

רם, נישא.

tára

גבוה

LotR:1157, TUN, WJ:417

 

גבוה

נעלה, תמיר. בני לילית נעלים: Tarquendi, Tareldar. השפה הנעלה: Tarquesta.

tära

גבוה, רם

משוחזר מהצרוף  oromardi - אולמות רמים.

oro-

גבוה, רם

אלמנט המופיע ב Arfanyarassë (אחד משמותיו של טאניקווטיל) במשמעות "רם, נעלה".

#ar

גבוה, רם

WJ:417, Nam/RGEO:66, WJ:416

 

גבוה, רם

לגבֵּן, להחמיץ חלב: tyuru-. QL:50, GL:28

tyur

גבינה

-SUG (SUK), LT1:253

súlo, fion

גביע

משוחזר מן הצורה ambonnar - ריבוי ביחסת התקרבות. צלע-גבעה (מעלה הגבעה): amban.

#ambo

גבעה

תל, תלולית .

tundo

גבעה

 

oro

גבעה

גבעה עגולה ומבודדת.

tolmen

גבעה

MC:222, LT1:269, TUN, LT1:256, AM

 

גבעה

LT1:257, 269

tolmen

גבעה מבודדת ועגולה

LT1:269

tolmen

גבעה מבודדת, בליטה על מגן שטוח

גברי: vëa; מבוגר: vëaner (גבר בוגר); גבריות, און: vië;  WEG

vëo

גבר

-KHER, LT1:272

heri

גברת, אישה

GL:45

quimellë

גברת, אישה

-TOP, LT2:348, RGEO:67/Nam

tópa

גג, לכסות בגג

-ÁLAT

alta, alat

גדול

המילה כנראה אינה קיימת בקווניה מאוחרת ב- LR:352 נאמר שהשורש ממנו היא לקוחה, beleg, "אינו קיים בקווניה".

velicë

גדול, ענק

(בהרכבות שבהן המילה השניה מתחילה בתנועה משתמשים ב alat-, למשל Alatairë - הים הגדול.

alta

גדול, ענק

-LT1:254, ÁLAT cf. BEL, cf. Silm:428

 

גדול, ענק

-GL:34

fas, fatsë

גדיל

במיוחד בראש הרים . KOR/LT1:257

corin

גדר מעגלית, סוגר מעגלי

(רק tärienna "לגובה" מתועד). LotR:989 cf. Letters:308

#tärië

גובה

רבים: urqui, orqui, orcor. הגובלינים: Sancossi (מילולית: החילות השנואים) - מילה זו היא המקבילה של Glamhoth בסינדארין. -ÓROK, LT2:202/MR:74/WJ:390, LT2:341

urco, orco

גובלין (אורק)

-LT1:269

tombo

גונג

מילולית: "שיר האבן". Silm:149, 415; LT1:254

Ondolindë

גונדולין

-MBARAT

marta

גוסס

בצורת רבים: queletsi. KWEL

quelet

גופה

גורל מר, אבדון; הצורה amarto ב- LT2:348 היא ללא ספק ארכאית, אבל ambar, מאותו המקור, עשויה להיות מילה תקינה גם בקווניה מאוחרת - ראו גזירה.

umbar(umbart-)

גורל

מזל, מקרה. "שגורלו נחרץ": marta.

marto

גורל

 

manar, mandë

גורל

-MBARAT/LotR:1157, MANAD

 

גורל

איש מעש, ההפך מדומם, סביל -KYAR

tyaro

גורם, פועל

-Silm:418 cf. THUS

Sauron (Þ)

גורתאור

-LT1:269

tolos

גוש, ידית עגולה

-LT1:258

Cosomot, Cosomoco

גותמוג

קץ, מזל.

manar, mandë

גזירה, גורל

 

umbar-

גזירה, גורל

MBARAT, Silm:261, 269, LotR:1157, WJ:399

 

גזירה, גורל

-NÔ

nórë

גזע

LotR:1154

telco

גזע (בדקדוק)

YUL

yúla

גחלת

קיים גם במשמעות "שתייה, שיכרות".

yulmë

גחלת

-AK, LT2:341

axa, yáwë, falqua

גיא

(אציל). LT1:268 מביא גם את mordo, אך טולקין שינה את משמעות מושג זה ל"כתם, צל, עירפול". KAL

callo

גיבור

גיבן: cauco, מקומר: cauca. TUMPU, LT1:257

tumpo

גיבנת

UT:223

Telemnar

גימילצור (שם פרטי)

גל גבוה או קוצף.  -PHAL, Nam/RGEO:67

falma

גל

LT1:266

solmë

גל

ע"ע גלורונד

 

גלאורונג

ע"ע גובלין. -LT2:341

Sancossi

גלאמות

רק  mirroanwi (צורת הרבים) מתועדת. MR:350

mirroanwë

גלגול, התגשמות בבשר

בהמשך טולקין שינה את שמו של גלורונד לגלאורונג, וייתכן שיש לשנות את השמות בקווניה בהתאם ל: *Laurungo, *Ungolaurë

Laurundo, Undolaurë

גלורונד

-LT1:271

vaima

גלימה

לבוש -MR:385

colla

גלימה

צורת רבים: Naucor. מילולית: מעוכב, שלא גדל. Naucalië - עם הגמדים, כל הגמדים כולם.

Nauco

גמד

מילולית: מעוות צורה. נחשב לשם היותר ידידותי. Nornalië - עם הגמדים.

Norno

גמד

צורת רבים: Casari , Casári. כנראה צורת קווניה של השם Khazâd. זהו השם המנומס יותר, והמועדף על הגמדים עצמם. בית אוצר הגמדים: Casarrondo (קאזאד-דום).

Casar

גמד

NAUK, WJ:388, 389

 

גמד

 

Picinaucor, Pitya-naucor

גמדים פעוטים

מילולית "דו-רגליים"

Attalyar

גמדים פעוטים, ה-

מילולית: "גמדים קטנים" -WJ:388, 389

Picinaucor, Pitya-naucor

גמדים פעוטים, ה-

MASAG

maxa

גמיש, רך

-LT1:271

liantassë

גפן, צמח מטפס

-LAK, LANK

lanco

גרון

-LT2:346

pelecco

גרזן

-LT1:270

turuhalmë

גרירת עצים

 

ucco

גשם

גשם דק, רביבים

mistë, rossë

גשם

-MIZD, ROS cf. Letters:282, GL:74

 

גשם

LT2:347

sarcuva

גשמי

YAT, GL:37

yanta

גשר

גשר, חיבור. YAT

yanwë

גשר יבשתי