מפות אחרותאוכלוסיה: הארץ התיכונה, נומנור, בלריאנד- מפה תמטית המראה את צפיפות האוכולוסיה בארצות השונות לאורך העידנים השונים

אקלים: הארץ התיכונה, נומנור, בלריאנד- מפה תמטית המראה את אופי האקלים בארצות השונות לאורך העידנים השונים

טופוגרפיה: הארץ התיכונה, נומנור, בלריאנד- מפה תמטית המראה את המבנה הטופוגראפי בארצות השונות לאורך העידנים השונים

לשונות: הארץ התיכונה, נומנור, בלריאנד- מפה תמטית המראה את הלשונות הנפוצות בארצות השונות לאורך העידנים השונים

צמחיה: הארץ התיכונה, נומנור, בלריאנד- מפה תמטית המראה את סוגי הצמחיה בארצות השונות לאורך העידנים השונים